รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการ ประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการอบรมครู จำนวน 193 คน ณ รร.วัดมงคลสถิคย์ อนุบาลบรรพติสัย สพป.นว.2 บ้านวังชุมพร (เดิม 27020.- ส่งคืนเงิน 6,020 บาท)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
109 มีค 63คชจ.ในการจัดประชุมตามโครงการฯ21,000.0021,000.00
รวม21,000.0021,000.00