รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
กิจกรรม คชจ.ในการประชุมตามโครงการฯ

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
109 มีค 63คชจ.ในการประชุมตาาดครงการฯ3,145.003,145.00
รวม3,145.003,145.00