รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการRT วันท่ี 16 มีค.64

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ในการดำเนินการ RT 16 มีค.646,712.006,712.00
รวม6,712.006,712.00