รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม คชจ.ในการดำเนินการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1 (วันท่ี 5-9 มีนาคม 2564)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ในการประเมินการอ่าน 5-9 มีค.6438,200.0038,200.00
รวม38,200.0038,200.00