รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม คชจ.ประชุมคณะกรรมการในวันท่ี 10 มค. 64 (สอบ ntป.3)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ในการประชุมฯ 10 มค.641,290.001,290.00
รวม1,290.001,290.00