รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาการใช้โปรแกรมในการขอจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร/ครูและบุคลากร เรื่องการการบริหารงบประมาณและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโดยใช้โปรแกรม EBBM

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
101 พย 62ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมผู้บริหารและบุคลากร เรื่องการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 วันที่ 16-17 พย.2562 ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง30,900.0030,900.00
รวม30,900.0030,900.00