รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การจัดการทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2563
กิจกรรม คชจ.ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ในการสอบคัดเลือกนักเรียนฯ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 256330,400.0030,400.00
รวม30,400.0030,400.00