รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา) ปี 2564
กิจกรรม การประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2563

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
105 พค 64คชจ.ในการประชุมเพื่อประเมินผลงาน และ ค่าชดชเยน้ำมันของคณะกรรมการฯ4,480.004,480.00
รวม4,480.004,480.00