รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การจัดงานวันครูประจำปี 2563
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครู ปี 2563

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
104 กพ 63ค่าใช้จ่ายจัดงานวันครู ปี 2563 (ค่าตกแต่งสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์)50,000.0050,000.00
รวม50,000.0050,000.00