รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ คชจ.สนับสนุนเครือข่ายจวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
กิจกรรม คชจ.ประชุมตามโครงการในวันท่ี 26 มกราคม 2564

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ330.00330.00
รวม330.00330.00