รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ ค่าใช้จ่ายจัดการทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562
กิจกรรม การทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 8-10 พ.ย. 2562 ณ รร.อนุบาลลาดยาว (ค่าตอบแทนกรรมการ 14,900.-/ค่าสนามสอบ 3,000.-)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
118 พย 62ค่าตอบแทนกรรมการ14,900.0014,900.00
218 พย 62 ค่าสนามสอบ 3,000.003,000.00
รวม17,900.0017,900.00