รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ คชจ.ในการนิเทศฯ
กิจกรรม คชจ.ในการประชุมจัดทำแผนนิเทศ(ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ2,240.002,240.00
รวม2,240.002,240.00