รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
กิจกรรม คชจ.เดินทางไปราชการวันที่ 8-9 มีนาคม 2564

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ไปราชการ 5,936.005,936.00
รวม5,936.005,936.00