รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
กิจกรรม คชจ.ในการไปราชการ จ.เชียงใหม่

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ไปราชการ จ.เชียงใหม่8,368.008,368.00
รวม8,368.008,368.00