รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การรับนักเรียน ปี 2564
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ4,000.004,000.00
รวม4,000.004,000.00