รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การรับนักเรียน ปี 2564
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุในการรับนักเรียน

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ในการรับนักเรียน ปี 646,000.006,000.00
รวม6,000.006,000.00