รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ค่าเบี้ยเลี้ยง 840.- ค่านำมัน 5,000.- ค่าตอบแทน 11,600.-)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
104 กพ 63คชจ.ในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพือรับรางวัลพระราชทาน17,440.0017,440.00
รวม17,440.0017,440.00