รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติครั้งที่ 69 วันที่ 21-23 ธันวาคม จ.สุโขทัย

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
105 กพ 63ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จ.สุโขทัย220,000.00220,000.00
รวม220,000.00220,000.00