รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ปี 2564 ครั้งที่ 1
กิจกรรม คชจ.ในการประชุมตามโครงการประเมินผลงานทางวิชาการครูเพื่อให้มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ วันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2564

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ประเมินครู (15-16 กค. 64)9,028.009,028.00
รวม9,028.009,028.00