รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ปี 2564 ครั้งที่ 1
กิจกรรม คชจ.ในการประชุมประเมินผลงานทางวิชาการครูให้มีวิททยะฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ 23 มิย. 64

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ประเมินครู (23 มิ.ย.64)4,429.004,429.00
รวม4,429.004,429.00