รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ปี 2564 ครั้งที่ 1
กิจกรรม คชจ.ประชุมคณะกรรมการประเมินฯผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นส.วิภา เสรีพงศ์

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ประเมิน ผอ.รร.960.00960.00
รวม960.00960.00