รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ปี 2564 ครั้งที่ 1
กิจกรรม คชจ.ในการประชุมคณะรรมการประเมินผลงานในวันท่ี 23 ธค. 63

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.ประเมินครู (23 ธค. 63)7,165.007,165.00
รวม7,165.007,165.00