รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีงบประมาณ 2564
  
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง92,000.000.000.0092,000.000.00
1001ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน41,000.000.000.0041,000.000.00
2002เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ26,000.000.000.0026,000.000.00
3003จิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"25,000.000.000.0025,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน517,000.000.000.00517,000.000.00
4004พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการโค้ชชิ่ง (Active Learning and Coaching)103,000.000.000.00103,000.000.00
5005พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา104,000.000.000.00104,000.000.00
6006การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)55,000.000.000.0055,000.000.00
7007ยกระดับคุณภาพการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 65,000.000.000.0065,000.000.00
8008พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้46,000.000.000.0046,000.000.00
008001 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการวันท่ี 5,18,19 กพ.25646,700.000.000.006,700.000.00
008002 คชจ.ดำเนินการตามโครงการฯ ประชุมสร้างเครื่องมือในวันท่ี 18-19 กพ. 64 จำนวน 20 คน7,336.000.000.007,336.000.00
9009การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู่สู่สากล กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ20,000.000.000.0020,000.000.00
10010พัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา83,000.000.000.0083,000.000.00
11011ส่งเสริมความเป้นเลิศด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์16,000.000.000.0016,000.000.00
12012พัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้เรียน "คิดเลขเป็น"25,000.000.000.0025,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา463,000.0056,744.0056,744.00406,256.0012.26
13014ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้ความรู้เรื่องวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/256044,000.000.000.0044,000.000.00
14015พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่33,000.000.000.0033,000.000.00
15016พัฒนาครูภาษาอังกฤษและการนิเทศ ติดตาม เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังฤษทั้งระบบ 20,000.000.000.0020,000.000.00
16017พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา120,000.000.000.00120,000.000.00
17018พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ19,000.0016,028.0016,028.002,972.0084.36
018001 ดำเนินการตามโครงการ อบรมข้าราชการครู ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 (รวมค่าวัสดุ 14,200+1,828)16,028.0016,028.0016,028.000.00100.00
18019อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch19,000.000.000.0019,000.000.00
19020อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา42,000.0040,716.0040,716.001,284.0096.94
020001 คชจ.ดำเนินการตามโครงการในวันท่ี 25-27 พย.2563(เงินยืม+ค่าวัสดุ)40,716.0040,716.0040,716.000.00100.00
20021พัฒนากระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม STERM ในสถานศึกษา31,000.000.000.0031,000.000.00
21022พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพเด็กในศตวรรษที่ 21 เพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย105,000.000.000.00105,000.000.00
22035พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย30,000.000.000.0030,000.000.00
035001 คชจ.ดำเนินการตามโครงการ ประชุมครูวันท่ี 19 มีนาคม 2564 21,980.000.000.0021,980.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ40,000.000.000.0040,000.000.00
23023จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น40,000.000.000.0040,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม11,000.000.000.0011,000.000.00
24024การลดและคัดแยกขยะมุลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ11,000.000.000.0011,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา4,877,000.001,907,451.211,868,417.213,008,582.7938.31
25025การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน19,000.003,330.003,330.0015,670.0017.53
025001 คชจ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประชุมคณะทำงานวันท่ี 4 ธค. 632,100.002,100.002,100.000.00100.00
025002 คชจ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 50 คน วันท่ี 14 ธค. 631,230.001,230.001,230.000.00100.00
025003 คชจ.ในการประชุมตามโครงการฯวันที่ 21 เมษายน 2564 7,000.000.000.007,000.000.00
26026นำเสนอผลงาน (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัดในรูปแบบการประชุมทางวิชาการ60,000.000.000.0060,000.000.00
026001 คชจ.ในการประเมินผลงานการปฏิบัติงานรองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วันท่ี 25 กพ 256415,104.000.000.0015,104.000.00
026002 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการฯในวันท่ี 25 กพ. 2564 (ประเมินรองผอ.)10,904.000.000.0010,904.000.00
27027พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System) 30,000.0024,780.0024,780.005,220.0082.60
027001 คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ วันท่ี 30 ธค.25632,520.002,520.002,520.000.00100.00
027002 คชจ.ประชุมข้าราชการครูในวันท่ี 8-9 กพ.256422,260.0022,260.0022,260.000.00100.00
28028การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2190,000.000.000.00190,000.000.00
29030การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด67,170.0035,365.0035,365.0031,805.0052.65
030001 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน พ.ย. 2563(วันท่ี 6 พ.ย. 2563)28,980.0028,980.0028,980.000.00100.00
030002 คชจ.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งท่ี 2 (30 พย. 63)4,800.004,800.004,800.000.00100.00
030003 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันท่ี 30 พย. 63(เบิกเพิ่ม 240 บาท)240.00240.00240.000.00100.00
030004 ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ1,345.001,345.001,345.000.00100.00
030005 คชจ.ประชุมผู้บริหารผ่านทางไกล วันท่ี่ 19 กพ. 64900.000.000.00900.000.00
030006 จัดสรรให้กลุ่้มโรงเรียนเป็นคชจ.ในการประชุมผู้บริหารวันที่ 28 พค. 2564 (สรรจัด 2 มิย. 64)15,950.000.000.0015,950.000.00
30031พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)140,000.0069,260.0056,560.0083,440.0040.40
031001 คชจ.ประชุมคณะ กตปน.วันท่ี 19 มค.256411,100.0011,100.0011,100.000.00100.00
031002 ประชุมจัดทำแผนการติดตามฯ (ก.ต.ป.น.)วันท่ี 2-3 กพ.2564 จ.เพชรบูรณ์43,870.0043,870.0043,870.000.00100.00
031003 คชจ.ดำเนินการตามโครงการฯ1,590.001,590.001,590.000.00100.00
031004 คชจ.ประชุม กตปน.เคลื่อนท่ีรร.วัดหนองปลาไหล12,700.0012,700.000.0012,700.000.00
31032พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม250,000.00134,800.00115,160.00134,840.0046.06
032001 จัดสรรครั้งท่ี 1 (ให้กลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่ม)134,800.00134,800.00115,160.0019,640.0085.43
32033พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจำ)3,600,000.001,512,344.211,507,774.212,092,225.7941.88
033001 จัดสรรค่าสาธารณูปโภค (300,000+350,000)650,000.00561,644.21561,684.2188,315.7986.41
033002 จัดสรรเป็นค่าตอบแทนใช้สอย (500000+150000)650,000.0078,600.0073,990.00576,010.0011.38
033003 จัดสรรเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(581400+290700)872,100.00872,100.00872,100.000.00100.00
33034พํฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 (ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน)520,830.00127,572.00125,448.00395,382.0024.09
034001 จัดตั้งงบประมาณไว้ครั้งท่ี 1200,000.00127,572.00125,448.0074,552.0062.72
รวม6,000,000.001,925,161.211,925,161.214,074,838.7932.09


โครงการ นอกแผนปฏิบัติการ/งบแลกเป้า
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง421,700.0022,672.0022,672.00399,028.005.38
1003โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)50,000.0014,304.0014,304.0035,696.0028.61
003001 คชจ.ในการไปราชการ จ.เชียงใหม่8,368.008,368.008,368.000.00100.00
003002 คชจ.เดินทางไปราชการวันที่ 8-9 มีนาคม 25645,936.005,936.005,936.000.00100.00
2013ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแกก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา179,000.000.000.00179,000.000.00
3014อารยเกษตร สืบสาน รักษษาา ต่อยอด ตาามแนวพระราชดำริเศรษบกิจพอเพียงด้วย "โคกหนองนา แห่งนำ่ใจและความหวัง"14,000.008,368.008,368.005,632.0059.77
014001 คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ วันท่ี 26-27 เม.ย.2564 เชียงใหม่ 4 คน (ขวัญจิตร)8,368.008,368.008,368.000.00100.00
4015โครงการทุวทูนความดี ฝึกจิตอาสาฯ ต้านโควิท-195,700.000.000.005,700.000.00
5016จัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 256420,000.000.000.0020,000.000.00
6017โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุฯลักษณะอันพึงประสงค์85,000.000.000.0085,000.000.00
7018คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 256440,000.000.000.0040,000.000.00
8022โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning xu 256428,000.000.000.0028,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน629,223.33499,312.00499,312.00129,911.3379.35
9005คชจ.สนับสนุนเครือข่ายจวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา19,000.00330.00330.0018,670.001.74
005001 คชจ.ประชุมตามโครงการในวันท่ี 26 มกราคม 2564330.00330.00330.000.00100.00
10006ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทย์ ประจำปี 25645,000.000.000.005,000.000.00
11009การจัดการทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 256330,400.0030,400.0030,400.000.00100.00
009001 คชจ.ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 256330,400.0030,400.0030,400.000.00100.00
12010การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563107,730.0098,102.0098,102.009,628.0091.06
010001 คชจ.ประชุมคณะกรรมการในวันท่ี 10 มค. 64 (สอบ ntป.3)1,290.001,290.001,290.000.00100.00
010002 คชจ.ในการดำเนินการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1 (วันท่ี 5-9 มีนาคม 2564)38,200.0038,200.0038,200.000.00100.00
010004 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการRT วันท่ี 16 มีค.646,712.006,712.006,712.000.00100.00
010003 คชจ.ประเมินคุณภาพนร.ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563(วันท่ี 22-24 มี.64)51,900.0051,900.0051,900.000.00100.00
13011คชจ.ในการทดสอบ ONET ชั้น ป.6 และ ม.3 และ ม.6 462,093.33370,480.00370,480.0091,613.3380.17
011001 คชจ.ดำเนินการจัดการทอสอบ O-NET วันท่ี 8 มีค. -16 มีค.64370,480.00370,480.00370,480.000.00100.00
14019โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ปี 25645,000.000.000.005,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา349,360.00123,331.00123,331.00226,029.0035.30
15001คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ปี 2564 ครั้งที่ 131,300.0025,951.0025,951.005,349.0082.91
001001 คชจ.ในการประชุมคณะรรมการประเมินผลงานในวันท่ี 23 ธค. 637,165.007,165.007,165.000.00100.00
001002 คชจ.ประชุมคณะกรรมการประเมินฯผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นส.วิภา เสรีพงศ์960.00960.00960.000.00100.00
001003 ประชุมกลั่นกรองผลงานวิชาการ (ด้าน3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยะฐานเชี่ยวชาญ4,369.004,369.004,369.000.00100.00
001004 คชจ.ในการประชุมประเมินผลงานทางวิชาการครูให้มีวิททยะฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ 23 มิย. 644,429.004,429.004,429.000.00100.00
001005 คชจ.ในการประชุมตามโครงการประเมินผลงานทางวิชาการครูเพื่อให้มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ วันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2564 9,028.009,028.009,028.000.00100.00
16007โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปี 256437,760.0014,480.0014,480.0023,280.0038.35
007001 การประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 25634,480.004,480.004,480.000.00100.00
007003 คชจ.อบรบครูในวันท่ี 26-27 เม.ย.2564 10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
17020สนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาสาสตร์น้อย รุ่นท่ี 3 54,000.000.000.0054,000.000.00
18021โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี 2564150,000.006,600.006,600.00143,400.004.40
021001 เสริงสร้างความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (PLC)6,600.006,600.006,600.000.00100.00
19023การจัดสรรสำหรับจัดทำใบงาน ชั้นป.1-6 ชั้นป.1-ป.6 ปีการศึกษา 1/256476,300.0076,300.0076,300.000.00100.00
023001 จัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 32 โรงเรียน76,300.0076,300.0076,300.000.00100.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ162,000.0010,000.0010,000.00152,000.006.17
20002การรับนักเรียน ปี 256410,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
002001 จัดซื้อวัสดุในการรับนักเรียน6,000.006,000.006,000.000.00100.00
002002 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,000.004,000.004,000.000.00100.00
21008คชจ.ในการดำเนินงานตามแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน15,000.000.000.0015,000.000.00
22012คชจ.ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV)109,000.000.000.00109,000.000.00
23024จัดสรรสำหรับการรายงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)18,000.000.000.0018,000.000.00
24025จัดสรรให้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นท่ี ปีการศึกษา 2564 (รร.บ้านวังชุมพร)10,000.000.000.0010,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา15,000.002,240.002,240.0012,760.0014.93
25004คชจ.ในการนิเทศฯ15,000.002,240.002,240.0012,760.0014.93
004001 คชจ.ในการประชุมจัดทำแผนนิเทศ(ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)2,240.002,240.002,240.000.00100.00
รวม1,577,283.33657,555.00657,555.00919,728.3341.69