รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีงบประมาณ 2563
  
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง38,250.000.000.0038,250.000.00
1001น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ38,250.000.000.0038,250.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน558,000.00300,000.00300,000.00258,000.0053.76
2002ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69520,000.00300,000.00300,000.00220,000.0057.69
002001 คชจ.ในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต และระดับชาติครั้งท่ี 69 วันท่ี 21-23 ธันวาคม จ.สุโขทัย 300,000.00300,000.00300,000.000.00100.00
3003พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและใช้ภาษาไทยได้20,000.000.000.0020,000.000.00
4004พัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ ผู้เรียน “คิดเลขเป็น”18,000.000.000.0018,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา430,750.0080,900.0080,900.00349,850.0018.78
5005พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐ25,000.000.000.0025,000.000.00
6006การจัดงานวันครูประจำปี 256350,000.0050,000.0050,000.000.00100.00
006001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครู ปี 2563 50,000.0050,000.0050,000.000.00100.00
7007ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า84,500.000.000.0084,500.000.00
8008พัฒนาครูภาษาอังกฤษและการนิเทศ ติดตามเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ11,000.000.000.0011,000.000.00
9009พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา102,200.000.000.00102,200.000.00
10010พัฒนาการใช้โปรแกรมในการขอจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 256430,900.0030,900.0030,900.000.00100.00
010001 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร/ครูและบุคลากร เรื่องการการบริหารงบประมาณและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโดยใช้โปรแกรม EBBM30,900.0030,900.0030,900.000.00100.00
11011การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื35,000.000.000.0035,000.000.00
12012พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย35,750.000.000.0035,750.000.00
13013พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการ ประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.34,700.000.000.0034,700.000.00
14014พัฒนาการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch21,700.000.000.0021,700.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ40,000.000.000.0040,000.000.00
15015ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ (New DLTV)30,000.000.000.0030,000.000.00
16016พัฒนาคุณภาพอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง10,000.000.000.0010,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม16,450.000.000.0016,450.000.00
17017อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 16,450.000.000.0016,450.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา9,211,380.001,000,138.45955,926.458,255,453.5510.38
18018พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม590,000.00107,780.00107,780.00482,220.0018.27
018001 จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครั้งท่ี 1 จำนวน 107870 (จากงปม.ตามโครงการ 590,000)107,780.00107,780.00107,780.000.00100.00
19019พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)24,250.000.000.0024,250.000.00
20020นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 79,250.000.000.0079,250.000.00
21021สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น42,850.000.000.0042,850.000.00
22022พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา97,440.0025,270.0020,470.0076,970.0021.01
022001 ค่าใช้จ่ายประชุมบุคลากร สพป.นว.เขต2 วันท่ี 7 ต.ค.25626,710.006,710.006,710.000.00100.00
022002 ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา4,800.004,800.004,800.000.00100.00
022003 ค่าใช้จ่ายในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา ในวันท่ี 3 มกราคม 2562 (ไสว)8,960.008,960.008,960.000.00100.00
022004 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 (ไสว)4,800.004,800.000.004,800.000.00
23023พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)106,000.0030,800.009,800.0096,200.009.25
023001 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งท่ี 1/2563 10,800.0010,800.009,800.001,000.0090.74
023002 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ รร.คุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันท่ี 13-21 กพ.2563 และประชุมคณะกรรมการในวันท่ี 13 กพ.2563 (ค่าอาหารว่าง 930 บาท ค่าเอกสาร 3070 ค่าชดเชยน้ำมัน 16,000 บาท20,000.0020,000.000.0020,000.000.00
24024จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 158,450.000.000.00158,450.000.00
25025พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน(งบประจำ)4,285,080.00735,990.45735,990.453,549,089.5517.18
025001 ค่าสาธารณูปโภค (ครั้งท่ี 1+ ครั้งท่ี 2) (225000+500000=725000)725,000.00224,484.25224,484.25500,515.7530.96
025002 ค่าใช้สอยและวัสดุ (ครั้งท่ี 1+ครั้งท่ี 2)(100,000+250,000=350,000)350,000.00139,526.20139,526.20210,473.8039.86
025003 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 1+ครั้งท่ี 2)(321,270+290,670=611,940)611,940.00371,980.00371,980.00239,960.0060.79
26026พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 (ตามนโยบายและความจ3,828,060.00100,298.0081,886.003,746,174.002.14
026001 งบบริหารจัดการเร่งด่วน (ครั้งท่ี 1+ครั้งท่ี 2)(328730+459330=788,060)788,060.00100,298.0081,886.00706,174.0010.39
รวม10,294,830.001,336,826.451,336,826.458,958,003.5512.99


โครงการ นอกแผนปฏิบัติการ/งบแลกเป้า
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1001ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2562) จำนวน 836000 บาท จัดสรรครั้งท่ี 2 (มค.กพ.2563) 541000 บาท1,377,000.000.000.001,377,000.000.00
2002คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 256232,500.0017,440.0017,440.0015,060.0053.66
002001 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ค่าเบี้ยเลี้ยง 840.- ค่านำมัน 5,000.- ค่าตอบแทน 11,600.-17,440.0017,440.0017,440.000.00100.00
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง255,000.00220,000.0010,000.00245,000.003.92
3020จัดสรรงบประมาโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
020001 จัดสรรให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองตางู และโรงเรียนบ้านวังชุมพร ๆละ 5,000 บาท10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
4036ดำเนินการดูแลฃ่สยเลือและคุ้มครองนักเรียน สพฐ.(ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 245,000.00210,000.000.00245,000.000.00
036001 จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนเพื่อดำเนินการกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสตติดและทักษะชีวิต 13 กลุ่ม (ร่วมกับงบประมาณระบบดูแลฃ่วยเหลือนักเรียน70,000 บาท)210,000.00210,000.000.00210,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน645,554.00401,560.00389,320.00256,234.0060.31
5005ค่าใช้จ่ายจัดการทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 17,900.0017,900.0017,900.000.00100.00
005001 การทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศซาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันท่ี 8-10 พ.ย. 2562 ณ รร.อนุบาล ค่าตอบแทนกรรมการ 14,900.- ค่าสนามสอบ 3,000.- 17,900.0017,900.0017,900.000.00100.00
6021จัดสรรการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา)35,400.0035,400.0035,400.000.00100.00
021001 ค่าใชช้จ่ายโครงการ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก) รร.อนุบาลลาดยาว รร.บ้ารศาลเจ้าไก่ต่อ รร.อนุบาลชุมตาบง และรร.อนุบาลบรรพตพิสัย (ค่าสถานท่ี 4500 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ และจัดชุดข้อสอบ 30,220 บาท ค่าพาหนะ 680 บาท) 35,400.0035,400.0035,400.000.00100.00
7025ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดารจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายภาค145,320.0012,240.000.00145,320.000.00
025001 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยียมสนามสอบ การสอบปลายปี การศึกษา 12,240.0012,240.000.0012,240.000.00
8026ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดัชาติขั้นพื้นญาน(o-net) ชั้น ป.6 และ ม.3 งวดท่ี 2 ปีการศึกษา 2562261,439.00203,815.00203,815.0057,624.0077.96
026001 คชจ.ในการจัดสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ม.3 203,815.00203,815.00203,815.000.00100.00
9027จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(o-net) ป.6 และ ม.3 งวดท่ี 1 ปีการศึกษา 2562112,045.00112,045.00112,045.000.00100.00
027001 คชจ.ในการสอบ o-net ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 30 มค.-4 ก.พ. 2562112,045.00112,045.00112,045.000.00100.00
10029จัดสรรเงินประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นป.173,450.0020,160.0020,160.0053,290.0027.45
029001 คชจ.ประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียน ป.1 20,160.0020,160.0020,160.000.00100.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา1,697,080.007,404.007,404.001,689,676.000.44
11003การประชุมจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 และประเมินด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562 (รองบ สพฐ.)4,880.000.000.004,880.000.00
12009จัดสรรปี 2563 จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 ราย ระยะเวลา 4 เดือน รวมเงินประกันสังคม1,431,000.000.000.001,431,000.000.00
13014จัดสรรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2563(คชจ.อบรมทดแทนโรงเรียน 12,000 บาท คชจ.ประเมิน 5,000 บาท)17,000.000.000.0017,000.000.00
14017การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม เพื่อรับรางวัล IQA AWARD5,000.003,720.003,720.001,280.0074.40
017001 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาฯ (ค่าตอยแทนคณะกรรมการ จำนนวน 9 คน ๆละ 400 บาท 1 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 120 บาท) ค่าวัสดุ 880 บาท คงเหลือ 400 บาท3,720.003,720.003,720.000.00100.00
15018ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (ค่านิเทศ กำกับติดตามและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)5,000.000.000.005,000.000.00
16019ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563 (สมจิตร)2,100.002,100.002,100.000.00100.00
019001 คชจ.ในการเดินทางไปอบรมเชิืงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน 2,100.002,100.002,100.000.00100.00
17022จัดสรรค่าเดินทางไปอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ cm 4,800.001,584.001,584.003,216.0033.00
022001 คชจ.เดินทางไปอบรบหลักสูตรให้คำปรึกษาแบะการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฯ1,584.001,584.001,584.000.00100.00
18035คชจ.ในการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรท่ีขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2563227,300.000.000.00227,300.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ80,000.0065,370.000.0080,000.000.00
19023ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน70,000.0055,370.000.0070,000.000.00
023001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันท่ี 15-17 มีนาคม 2563 จังหวัดน่าน13,370.0013,370.000.0013,370.000.00
023002 จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดค่ายลูกเลือ 13 กลุ่ม42,000.0042,000.000.0042,000.000.00
20024การรับนักเรียน ปี 256310,000.0010,000.000.0010,000.000.00
024001 ดำเนินการรับนัก่เรียนตามนโยบาย ปีการศึกษา 2563(ค่ากระดาษ จัดทำป้าย ค่าวัสดุ)10,000.0010,000.000.0010,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา22,763,690.000.000.0022,763,690.000.00
21004จัดสรรปี 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งท่ี 1 (ระยะ 4 เดือน ตค.62-มค.53) จำนวน 22อัตรา1,386,000.000.000.001,386,000.000.00
22006จัดสรรปี 2563 สำหรับจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน (9,000 บาท) 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2562) 91 อัตรา2,457,000.000.000.002,457,000.000.00
23007จัดสรรปี 2563 เงินค่าตอบแทนพนักงานราาชการ 4,628,900 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 186,700 บาท ครั้งที่ 1 จำนวน 53 อัตรา4,815,600.000.000.004,815,600.000.00
24008จัดสรรปี 2563 จ้างธุรการ จำนวน 55 อัตรา 15,000 ประกัน 750 ระยะ 4 เดือน ครั้งที่ 13,465,000.000.000.003,465,000.000.00
25010จัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ค่าจ้างนักการภารโรงและเงินประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 26 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท737,100.000.000.00737,100.000.00
26011จัดสรรค่าจ้างนักการภารโรง และเงินประกันสังคม 9,000 บาท จำนวน 34 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน963,900.000.000.00963,900.000.00
27012จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4 เดือน) รร.145 เดือนละ 278,500 /1,114,000 บาท เขตเดือนละ 7,500 บาท/30,000 บาท1,144,000.000.000.001,144,000.000.00
28013จัดสรรจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2563 ครั้งท่ี 1 (6เดือน ต.ค.62-มี.ค.63)พร้อมเงินประกัน 1,230,840.000.000.001,230,840.000.00
29015คจช.บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 11,500,000.000.000.001,500,000.000.00
30016ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งที่ 1 จำนวน 4 อัตรา จัดสรรให้ 4 เดือน (ต.ค.62-มค.63)151,200.000.000.00151,200.000.00
31028สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติตตามประเมินผลของศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ 256320,000.000.000.0020,000.000.00
32030จัดสรรงบบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ ครั้งท่ี 2 2,000,000.000.000.002,000,000.000.00
33031จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนครั้งท่ี 2 อัตรา 15,000 บาท รวมประกันสังคม 750 บาท สำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563834,750.000.000.00834,750.000.00
34032จัดสรรค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีฯ ครั้งท่ี 2 จำนวน 4 อัตรา สำหรับเดือน กพ.256337,800.000.000.0037,800.000.00
35033จัดสรรค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งท่ี 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 346,500.000.000.00346,500.000.00
36034จัดสรรจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท(เดือน มค.-กพ. 2563)1,674,000.000.000.001,674,000.000.00
รวม26,850,824.00424,164.00424,164.0026,426,660.001.58