รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีงบประมาณ 2564
  
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง92,000.000.000.0092,000.000.00
1001ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน41,000.000.000.0041,000.000.00
2002เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ26,000.000.000.0026,000.000.00
3003จิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"25,000.000.000.0025,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน517,000.000.000.00517,000.000.00
4004พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการโค้ชชิ่ง (Active Learning and Coaching)103,000.000.000.00103,000.000.00
5005พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา104,000.000.000.00104,000.000.00
6006การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)55,000.000.000.0055,000.000.00
7007ยกระดับคุณภาพการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 65,000.000.000.0065,000.000.00
8008พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้46,000.000.000.0046,000.000.00
008001 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการวันท่ี 5,18,19 กพ.25646,700.000.000.006,700.000.00
008002 คชจ.ดำเนินการตามโครงการฯ ประชุมสร้างเครื่องมือในวันท่ี 18-19 กพ. 64 จำนวน 20 คน7,336.000.000.007,336.000.00
9009การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู่สู่สากล กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ20,000.000.000.0020,000.000.00
10010พัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา83,000.000.000.0083,000.000.00
11011ส่งเสริมความเป้นเลิศด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์16,000.000.000.0016,000.000.00
12012พัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้เรียน "คิดเลขเป็น"25,000.000.000.0025,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา463,000.0056,744.0056,744.00406,256.0012.26
13014ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้ความรู้เรื่องวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/256044,000.000.000.0044,000.000.00
14015พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่33,000.000.000.0033,000.000.00
15016พัฒนาครูภาษาอังกฤษและการนิเทศ ติดตาม เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังฤษทั้งระบบ 20,000.000.000.0020,000.000.00
16017พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา120,000.000.000.00120,000.000.00
17018พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ19,000.0016,028.0016,028.002,972.0084.36
018001 ดำเนินการตามโครงการ อบรมข้าราชการครู ในวันท่ี 19 ะันวาคม 2563 (รวมค่าวัสดุ 14,200+1,828)16,028.0016,028.0016,028.000.00100.00
18019อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch19,000.000.000.0019,000.000.00
19020อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา42,000.0040,716.0040,716.001,284.0096.94
020001 คชจ.ดำเนินการตามโครงการในวันท่ี 25-27 พย.2563(เงินยืม+ค่าวัสดุ)40,716.0040,716.0040,716.000.00100.00
20021พัฒนากระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม STERM ในสถานศึกษา31,000.000.000.0031,000.000.00
21022พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพเด็กในศตวรรษที่ 21 เพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย105,000.000.000.00105,000.000.00
22035พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย30,000.000.000.0030,000.000.00
035001 คชจ.ดำเนินการตามโครงการ ประชุมครูวันท่ี 19 มีนาคม 2564 21,980.000.000.0021,980.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ40,000.000.000.0040,000.000.00
23023จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น40,000.000.000.0040,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม11,000.000.000.0011,000.000.00
24024การลดและคัดแยกขยะมุลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ11,000.000.000.0011,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา4,877,000.001,420,231.841,313,551.843,563,448.1626.93
25025การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน19,000.003,330.003,330.0015,670.0017.53
025001 คชจ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประชุมคณะทำงานวันท่ี 4 ธค. 632,100.002,100.002,100.000.00100.00
025002 คชจ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 50 คน วันท่ี 14 ธค. 631,230.001,230.001,230.000.00100.00
025003 คชจ.ในการประชุมตามโครงการฯวันที่ 21 เมษายน 2564 7,000.000.000.007,000.000.00
26026นำเสนอผลงาน (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัดในรูปแบบการประชุมทางวิชาการ60,000.000.000.0060,000.000.00
026001 คชจ.ในการประเมินผลงานการปฏิบัติงานรองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วันท่ี 25 กพ 256415,104.000.000.0015,104.000.00
27027พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System) 30,000.0024,780.0024,780.005,220.0082.60
027001 คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ วันท่ี 30 ธค.25632,520.002,520.002,520.000.00100.00
027002 คชจ.ประชุมข้าราชการครูในวันท่ี 8-9 กพ.256422,260.0022,260.0022,260.000.00100.00
28028การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2190,000.000.000.00190,000.000.00
29030การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด67,170.0035,365.0035,365.0031,805.0052.65
030001 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน พ.ย. 2563(วันท่ี 6 พ.ย. 2563)28,980.0028,980.0028,980.000.00100.00
030002 คชจ.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งท่ี 2 (30 พย. 63)4,800.004,800.004,800.000.00100.00
030003 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันท่ี 30 พย. 63(เบิกเพิ่ม 240 บาท)240.00240.00240.000.00100.00
030004 ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ1,345.001,345.001,345.000.00100.00
030005 คชจ.ประชุมผู้บริหารผ่านทางไกล วันท่ี่ 19 กพ. 64900.000.000.00900.000.00
30031พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)140,000.0069,260.0056,560.0083,440.0040.40
031001 คชจ.ประชุมคณะ กตปน.วันท่ี 19 มค.256411,100.0011,100.0011,100.000.00100.00
031002 ประชุมจัดทำแผนการติดตามฯ (ก.ต.ป.น.)วันท่ี 2-3 กพ.2564 จ.เพชรบูรณ์43,870.0043,870.0043,870.000.00100.00
031003 คชจ.ดำเนินการตามโครงการฯ1,590.001,590.001,590.000.00100.00
031004 คชจ.ประชุม กตปน.เคลื่อนท่ีรร.วัดหนองปลาไหล12,700.0012,700.000.0012,700.000.00
31032พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม250,000.00134,800.00115,160.00134,840.0046.06
032001 จัดสรรครั้งท่ี 1 (ให้กลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่ม)134,800.00134,800.00115,160.0019,640.0085.43
32033พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจำ)3,600,000.001,057,358.841,037,098.842,562,901.1628.81
033001 จัดสรรค่าสาธารณูปโภค (300,000+350,000)650,000.00424,258.84424,258.84225,741.1665.27
033002 จัดสรรเป็นค่าตอบแทนใช้สอย (500000+150000)650,000.0051,700.0031,440.00618,560.004.84
033003 จัดสรรเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(581400+290700)872,100.00581,400.00581,400.00290,700.0066.67
33034พํฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 (ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน)520,830.0095,338.0041,258.00479,572.007.92
034001 จัดตั้งงบประมาณไว้ครั้งท่ี 1200,000.0095,338.0041,258.00158,742.0020.63
รวม6,000,000.001,370,295.841,370,295.844,629,704.1622.84


โครงการ นอกแผนปฏิบัติการ/งบแลกเป้า
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง243,000.000.000.00243,000.000.00
1003โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)50,000.000.000.0050,000.000.00
003001 คชจ.ในการไปราชการ จ.เชียงใหม่8,368.000.000.008,368.000.00
003002 คชจ.เดินทางไปราชการวันที่ 8-9 มีนาคม 25645,936.000.000.005,936.000.00
2013ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแกก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา179,000.000.000.00179,000.000.00
3014อารยเกษตร สืบสาน รักษษาา ต่อยอด ตาามแนวพระราชดำริเศรษบกิจพอเพียงด้วย "โคกหนองนา แห่งนำ่ใจและความหวัง"14,000.000.000.0014,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน624,223.330.000.00624,223.330.00
4005คชจ.สนับสนุนเครือข่ายจวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา19,000.000.000.0019,000.000.00
005001 คชจ.ประชุมตามโครงการในวันท่ี 26 มกราคม 2564330.000.000.00330.000.00
5006ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทย์ ประจำปี 25645,000.000.000.005,000.000.00
6009การจัดการทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 256330,400.000.000.0030,400.000.00
009001 คชจ.ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 256330,400.000.000.0030,400.000.00
7010การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563107,730.000.000.00107,730.000.00
010001 คชจ.ประชุมคณะกรรมการในวันท่ี 10 มค. 64 (สอบ ntป.3)1,290.000.000.001,290.000.00
010002 คชจ.ในการดำเนินการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1 (วันท่ี 5-9 มีนาคม 2564)38,200.000.000.0038,200.000.00
010004 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการRT วันท่ี 16 มีค.646,712.000.000.006,712.000.00
010003 คชจ.ประเมินคุณภาพนร.ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563(วันท่ี 22-24 มี.64)51,900.000.000.0051,900.000.00
8011คชจ.ในการทดสอบ ONET ชั้น ป.6 และ ม.3 และ ม.6 462,093.330.000.00462,093.330.00
011001 คชจ.ดำเนินการจัดการทอสอบ O-NET วันท่ี 8 มีค. -16 มีค.64370,480.000.000.00370,480.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา69,060.000.000.0069,060.000.00
9001คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ปี 2564 ครั้งที่ 131,300.000.000.0031,300.000.00
001001 คชจ.ในการประชุมคณะรรมการประเมินผลงานในวันท่ี 23 ธค. 637,165.000.000.007,165.000.00
001002 คชจ.ประชุมคณะกรรมการประเมินฯผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นส.วิภา เสรีพงศ์960.000.000.00960.000.00
001003 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการ ในวันทีี 19 เมษายน 25644,869.000.000.004,869.000.00
10007โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปี 256437,760.000.000.0037,760.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ134,000.000.000.00134,000.000.00
11002การรับนักเรียน ปี 256410,000.000.000.0010,000.000.00
002001 จัดซื้อวัสดุในการรับนักเรียน6,000.000.000.006,000.000.00
12008คชจ.ในการดำเนินงานตามแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน15,000.000.000.0015,000.000.00
13012คชจ.ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV)109,000.000.000.00109,000.000.00
012001 คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมสำรวจและซ่อมบำรุง DLTV รร.ขนาดเล็ก วันที่ 19-25 เม.ย.6420,580.000.000.0020,580.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา15,000.000.000.0015,000.000.00
14004คชจ.ในการนิเทศฯ15,000.000.000.0015,000.000.00
รวม1,085,283.330.000.001,085,283.330.00