รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีงบประมาณ 2564
  
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง92,000.000.000.0092,000.000.00
1001ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน41,000.000.000.0041,000.000.00
001001 อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์การเรียรุ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โรงเรีียนเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์5,560.000.000.005,560.000.00
001002 ประชุมประเมินสถานศึกษาต้นแบบ วันท่ี 9 กย.641,540.000.000.001,540.000.00
2002เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ26,000.000.000.0026,000.000.00
002001 ดำเนินการกิจกรรมแต่ไม่ใช้งบประมาณ0.000.000.000.000.00
3003จิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"25,000.000.000.0025,000.000.00
003001 ยกเลิกโครงการ0.000.000.000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน517,000.000.000.00517,000.000.00
4004พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการโค้ชชิ่ง (Active Learning and Coaching)103,000.000.000.00103,000.000.00
004001 คชจ.ในการประชุมออนไลย์วันท่ี 6-10 กย.64 (ปรับเหลือ 50,000 บาท)43,400.000.000.0043,400.000.00
5005พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา104,000.000.000.00104,000.000.00
005001 ยกเลิกโครงการ0.000.000.000.000.00
6006การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)55,000.000.000.0055,000.000.00
006001 คชจ.ในการประชุมครูทางออนไลย์วันท่ี 30 สค. 6-8 ก.ย. 6443,400.000.000.0043,400.000.00
7007ยกระดับคุณภาพการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 65,000.000.000.0065,000.000.00
007001 ยกเลิกโครงการ0.000.000.000.000.00
8008พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้46,000.000.000.0046,000.000.00
008001 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการวันท่ี 5,18,19 กพ.25646,700.000.000.006,700.000.00
008002 คชจ.ดำเนินการตามโครงการฯ ประชุมสร้างเครื่องมือในวันท่ี 18-19 กพ. 64 จำนวน 20 คน7,336.000.000.007,336.000.00
9009การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู่สู่สากล กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ20,000.000.000.0020,000.000.00
009001 ยกเลิกโครงการ0.000.000.000.000.00
10010พัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา83,000.000.000.0083,000.000.00
010001 ยกเลิกโครงการ0.000.000.000.000.00
11011ส่งเสริมความเป้นเลิศด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์16,000.000.000.0016,000.000.00
011001 ยกเลิกโครงการ0.000.000.000.000.00
12012พัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้เรียน "คิดเลขเป็น"25,000.000.000.0025,000.000.00
012001 ค่าดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ4,250.000.000.004,250.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา463,000.0059,684.0056,744.00406,256.0012.26
13014ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้ความรู้เรื่องวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/256044,000.000.000.0044,000.000.00
14015พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่33,000.000.000.0033,000.000.00
15016พัฒนาครูภาษาอังกฤษและการนิเทศ ติดตาม เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังฤษทั้งระบบ 20,000.000.000.0020,000.000.00
016001 คชจ.ประชุมคณะกรรมการในวันท่ี 10 สค.642,380.000.000.002,380.000.00
16017พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา120,000.000.000.00120,000.000.00
17018พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ19,000.0016,028.0016,028.002,972.0084.36
018001 ดำเนินการตามโครงการ อบรมข้าราชการครู ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 (รวมค่าวัสดุ 14,200+1,828)16,028.0016,028.0016,028.000.00100.00
18019อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch19,000.000.000.0019,000.000.00
019001 ยกเลิกโครงการ0.000.000.000.000.00
19020อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา42,000.0040,716.0040,716.001,284.0096.94
020001 คชจ.ดำเนินการตามโครงการในวันท่ี 25-27 พย.2563(เงินยืม+ค่าวัสดุ)40,716.0040,716.0040,716.000.00100.00
20021พัฒนากระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม STERM ในสถานศึกษา31,000.000.000.0031,000.000.00
021001 คชจ.ในการประชุมครูวันท่ี 4-5 และ 13-15 ก.ย. 6431,000.000.000.0031,000.000.00
21022พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพเด็กในศตวรรษที่ 21 เพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย105,000.002,940.000.00105,000.000.00
022001 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประสบการณ์และแผนประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์1,960.001,960.000.001,960.000.00
022002 การประกวด Best Practice นวัตกรรมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์980.00980.000.00980.000.00
22035พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย30,000.000.000.0030,000.000.00
035001 คชจ.ดำเนินการตามโครงการ ประชุมครูวันท่ี 19 มีนาคม 2564 21,980.000.000.0021,980.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ40,000.000.000.0040,000.000.00
23023จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น40,000.000.000.0040,000.000.00
023001 ยกเลิกโครงการ0.000.000.000.000.00
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม11,000.000.000.0011,000.000.00
24024การลดและคัดแยกขยะมุลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ11,000.000.000.0011,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา4,877,000.001,933,589.211,868,417.213,008,582.7938.31
25025การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน19,000.003,330.003,330.0015,670.0017.53
025001 คชจ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประชุมคณะทำงานวันท่ี 4 ธค. 632,100.002,100.002,100.000.00100.00
025002 คชจ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 50 คน วันท่ี 14 ธค. 631,230.001,230.001,230.000.00100.00
025003 คชจ.ในการประชุมตามโครงการฯวันที่ 21 เมษายน 2564 7,000.000.000.007,000.000.00
26026นำเสนอผลงาน (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัดในรูปแบบการประชุมทางวิชาการ60,000.000.000.0060,000.000.00
026001 คชจ.ในการประเมินผลงานการปฏิบัติงานรองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วันท่ี 25 กพ 256415,104.000.000.0015,104.000.00
026002 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการฯในวันท่ี 25 กพ. 2564 (ประเมินรองผอ.)10,904.000.000.0010,904.000.00
27027พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System) 30,000.0024,780.0024,780.005,220.0082.60
027001 คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ วันท่ี 30 ธค.25632,520.002,520.002,520.000.00100.00
027002 คชจ.ประชุมข้าราชการครูในวันท่ี 8-9 กพ.256422,260.0022,260.0022,260.000.00100.00
28028การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2190,000.000.000.00190,000.000.00
29030การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด67,170.0035,365.0035,365.0031,805.0052.65
030001 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน พ.ย. 2563(วันท่ี 6 พ.ย. 2563)28,980.0028,980.0028,980.000.00100.00
030002 คชจ.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งท่ี 2 (30 พย. 63)4,800.004,800.004,800.000.00100.00
030003 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันท่ี 30 พย. 63(เบิกเพิ่ม 240 บาท)240.00240.00240.000.00100.00
030004 ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ1,345.001,345.001,345.000.00100.00
030005 คชจ.ประชุมผู้บริหารผ่านทางไกล วันท่ี่ 19 กพ. 64900.000.000.00900.000.00
030006 จัดสรรให้กลุ่้มโรงเรียนเป็นคชจ.ในการประชุมผู้บริหารวันที่ 28 พค. 2564 (สรรจัด 2 มิย. 64)15,950.000.000.0015,950.000.00
030007 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน ก.ค. 64 (วันที่ 23 ก.ค. 64)1,760.000.000.001,760.000.00
30031พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)140,000.0069,260.0056,560.0083,440.0040.40
031001 คชจ.ประชุมคณะ กตปน.วันท่ี 19 มค.256411,100.0011,100.0011,100.000.00100.00
031002 ประชุมจัดทำแผนการติดตามฯ (ก.ต.ป.น.)วันท่ี 2-3 กพ.2564 จ.เพชรบูรณ์43,870.0043,870.0043,870.000.00100.00
031003 คชจ.ดำเนินการตามโครงการฯ1,590.001,590.001,590.000.00100.00
031004 คชจ.ประชุม กตปน.เคลื่อนท่ีรร.วัดหนองปลาไหล12,700.0012,700.000.0012,700.000.00
31032พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม250,000.00134,800.00115,160.00134,840.0046.06
032001 จัดสรรครั้งท่ี 1 (ให้กลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่ม)134,800.00134,800.00115,160.0019,640.0085.43
32033พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจำ)3,600,000.001,528,882.211,507,774.212,092,225.7941.88
033001 จัดสรรค่าสาธารณูปโภค (300,000+350,000)650,000.00561,644.21561,684.2188,315.7986.41
033002 จัดสรรเป็นค่าตอบแทนใช้สอย (500000+150000)650,000.0095,138.0073,990.00576,010.0011.38
033003 จัดสรรเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(581400+290700)872,100.00872,100.00872,100.000.00100.00
33034พํฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 (ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน)520,830.00137,172.00125,448.00395,382.0024.09
034001 จัดตั้งงบประมาณไว้ครั้งท่ี 1200,000.00137,172.00125,448.0074,552.0062.72
รวม6,000,000.001,925,161.211,925,161.214,074,838.7932.09


โครงการ นอกแผนปฏิบัติการ/งบแลกเป้า
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1037โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา13,400.000.000.0013,400.000.00
037001 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดหนองตางู และโรงเรียนบ้านวังชุมพร รร.ละ 6700 บาท13,400.000.000.0013,400.000.00
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง534,700.0022,672.0022,672.00512,028.004.24
2003โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)50,000.0014,304.0014,304.0035,696.0028.61
003001 คชจ.ในการไปราชการ จ.เชียงใหม่8,368.008,368.008,368.000.00100.00
003002 คชจ.เดินทางไปราชการวันที่ 8-9 มีนาคม 25645,936.005,936.005,936.000.00100.00
3013ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแกก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (จัดสสรร (ครั้งที่ 1) 179,000 (ครั้งที่ 2) 84,000 (ครั้งที่ 3) 42,000)305,000.000.000.00305,000.000.00
013001 จัดสรรให้รร.ขยายโอกาส 42 โรงๆละ 5,000 บาท210,000.000.000.00210,000.000.00
013002 จัดสรรงบฯ ให้โรงเรียนขยายโอกาส (เพิ่มเติม) โรงเรียนละ 1,000 บาท จำนวน 42 โรงเรียน42,000.000.000.0042,000.000.00
4014อารยเกษตร สืบสาน รักษษาา ต่อยอด ตาามแนวพระราชดำริเศรษบกิจพอเพียงด้วย "โคกหนองนา แห่งนำ่ใจและความหวัง"14,000.008,368.008,368.005,632.0059.77
014001 คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ วันท่ี 26-27 เม.ย.2564 เชียงใหม่ 4 คน (ขวัญจิตร)8,368.008,368.008,368.000.00100.00
5015โครงการทุวทูนความดี ฝึกจิตอาสาฯ ต้านโควิท-195,700.000.000.005,700.000.00
015001 จัดสรรให้ รร.บ้านดอนจังหัน 5,700 บาท5,700.000.000.005,700.000.00
6016จัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 256420,000.000.000.0020,000.000.00
7017โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุฯลักษณะอันพึงประสงค์85,000.000.000.0085,000.000.00
8018คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 256440,000.000.000.0040,000.000.00
018001 ค่าดำเนินการตามโครงการ วันท่ี 10 กย.64 15 คน26,100.000.000.0026,100.000.00
9033โรงเรียนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวานในหลวง" (จัดสรรให้รร.ไทยรัฐ 7,000 บาท) และค่านิเทศฯติดตามขยายผล 8,000 บาท 15,000.000.000.0015,000.000.00
033001 จัดสรรให้รร.ไทยรัฐ 7000 บาท 7,000.000.000.007,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน634,223.33503,292.00499,312.00134,911.3378.73
10005คชจ.สนับสนุนเครือข่ายจวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา19,000.00330.00330.0018,670.001.74
005001 คชจ.ประชุมตามโครงการในวันท่ี 26 มกราคม 2564330.00330.00330.000.00100.00
11006ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทย์ ประจำปี 25645,000.000.000.005,000.000.00
12009การจัดการทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 256330,400.0030,400.0030,400.000.00100.00
009001 คชจ.ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 256330,400.0030,400.0030,400.000.00100.00
13010การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563107,730.0098,102.0098,102.009,628.0091.06
010001 คชจ.ประชุมคณะกรรมการในวันท่ี 10 มค. 64 (สอบ ntป.3)1,290.001,290.001,290.000.00100.00
010002 คชจ.ในการดำเนินการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1 (วันท่ี 5-9 มีนาคม 2564)38,200.0038,200.0038,200.000.00100.00
010004 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการRT วันท่ี 16 มีค.646,712.006,712.006,712.000.00100.00
010003 คชจ.ประเมินคุณภาพนร.ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563(วันท่ี 22-24 มี.64)51,900.0051,900.0051,900.000.00100.00
010005 นำเงินงบฯ จากโครงการนี้ ไปรวมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู็ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา3,740.000.000.003,740.000.00
14011คชจ.ในการทดสอบ ONET ชั้น ป.6 และ ม.3 และ ม.6 462,093.33370,480.00370,480.0091,613.3380.17
011001 คชจ.ดำเนินการจัดการทอสอบ O-NET วันท่ี 8 มีค. -16 มีค.64370,480.00370,480.00370,480.000.00100.00
15019โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ปี 25645,000.003,980.000.005,000.000.00
019001 ประกวด คัดเลือกการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 25643,980.003,980.000.003,980.000.00
16034โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.000.005,000.000.00
034001 คัดกรองคนพิการออนไลย์ วันท่ี 9-11 กย. 645,000.000.000.005,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา572,830.00123,331.00123,331.00449,499.0021.53
17001คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ปี 2564 ครั้งที่ 131,300.0025,951.0025,951.005,349.0082.91
001001 คชจ.ในการประชุมคณะรรมการประเมินผลงานในวันท่ี 23 ธค. 637,165.007,165.007,165.000.00100.00
001002 คชจ.ประชุมคณะกรรมการประเมินฯผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นส.วิภา เสรีพงศ์960.00960.00960.000.00100.00
001003 ประชุมกลั่นกรองผลงานวิชาการ (ด้าน3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยะฐานเชี่ยวชาญ4,369.004,369.004,369.000.00100.00
001004 คชจ.ในการประชุมประเมินผลงานทางวิชาการครูให้มีวิททยะฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ 23 มิย. 644,429.004,429.004,429.000.00100.00
001005 คชจ.ในการประชุมตามโครงการประเมินผลงานทางวิชาการครูเพื่อให้มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ วันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2564 9,028.009,028.009,028.000.00100.00
18007โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา) ปี 256437,760.0014,480.0014,480.0023,280.0038.35
007001 การประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 25634,480.004,480.004,480.000.00100.00
007003 คชจ.อบรบครูในวันท่ี 26-27 เม.ย.2564 10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
007002 ค่าใช้จ่าายในการประชุมครูวันท่ี 13 กย.64 7 คน980.000.000.00980.000.00
007004 คชจ.ในการประชุมครูวันท่ี 11-12 กย.64 7 คน1,960.000.000.001,960.000.00
19020สนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาสาสตร์น้อย รุ่นท่ี 3 54,000.000.000.0054,000.000.00
20021โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี 2564150,000.006,600.006,600.00143,400.004.40
021001 เสริงสร้างความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (PLC) ครั้งที่ 16,600.006,600.006,600.000.00100.00
021002 ส่งเสรมิจิตสาะารณะ4,800.000.000.004,800.000.00
021003 เสริงสร้างความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (PLC) ครั้งที่ 26,600.000.000.006,600.000.00
021004 ส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ สพป.นว.28,400.000.000.008,400.000.00
021005 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการดำเนินการจัดเตรียม ตรวจสอบ และดำเนินการอัพโหลดเอกสารในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA 64)16,680.000.000.0016,680.000.00
021006 คชจ.ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ วันที่ 21 /24 มิถุนายน 256411,400.000.000.0011,400.000.00
21023การจัดสรรสำหรับจัดทำใบงาน ชั้นป.1-6 ชั้นป.1-ป.6 ปีการศึกษา 1/256476,300.0076,300.0076,300.000.00100.00
023001 จัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 32 โรงเรียน76,300.0076,300.0076,300.000.00100.00
22026โครงการคอนเน็กซือีดี(ประชารัฐ)15,000.000.000.0015,000.000.00
23027โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือค่าย8,000.000.000.008,000.000.00
027001 คชจ.ในการดำเนินงานโครงการฯ วันท่ี 24-25 สค.645,980.000.000.005,980.000.00
24028โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CM 210,000.000.000.0010,000.000.00
25029การอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(C4T) มัธยมต้น78,000.000.000.0078,000.000.00
029001 จัดประชุมออนไลน์ตามโครงการ วันท่ี 4-12 กย.6470,800.000.000.0070,800.000.00
26030โครงการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมินเพื่อพัฒนารระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา10,800.000.000.0010,800.000.00
030001 ค่า่ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ วันท่ี 17,26-27 และ 31-31 ส.ค. และ 1 กย.648,400.000.000.008,400.000.00
27031ส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย3 สพป.นว.เขต 2(จัดสรรให้รร.12,000 บาท) และจัดสรรเพ่ิมเติมอีก 20,000 บาท เพื่อจัดสรรให้รร.)38,670.000.000.0038,670.000.00
28032พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต5,000.000.000.005,000.000.00
032001 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ วันท่ี 7 กันยายน 2564 1,820.000.000.001,820.000.00
29036โรงเรียนวิธีพุทธ28,000.000.000.0028,000.000.00
036001 ค่าดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ5,980.000.000.005,980.000.00
30038โครงการส่งสเเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่30,000.000.000.0030,000.000.00
038001 จัดกิจกรรมประชุมครู 34 คน วันที่ 18-27 กย. 6429,800.000.000.0029,800.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ162,000.0010,000.0010,000.00152,000.006.17
31002การรับนักเรียน ปี 256410,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
002001 จัดซื้อวัสดุในการรับนักเรียน6,000.006,000.006,000.000.00100.00
002002 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,000.004,000.004,000.000.00100.00
32008คชจ.ในการดำเนินงานตามแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน15,000.000.000.0015,000.000.00
008001 ยกเลิกโครงการ0.000.000.000.000.00
33012คชจ.ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV)109,000.000.000.00109,000.000.00
34024จัดสรรสำหรับการรายงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)18,000.000.000.0018,000.000.00
024001 ขอยกเลิกโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ0.000.000.000.000.00
35025จัดสรรให้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นท่ี ปีการศึกษา 2564 (รร.บ้านวังชุมพร)10,000.000.000.0010,000.000.00
025001 จัดสรรให้รร.บ้านวังชุมพร10,000.000.000.0010,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา20,000.004,620.002,240.0017,760.0011.20
36004คชจ.ในการนิเทศฯ15,000.002,240.002,240.0012,760.0014.93
004001 คชจ.ในการประชุมจัดทำแผนนิเทศ(ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)2,240.002,240.002,240.000.00100.00
37035การประชุมปฏิบัติการการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 5,000.002,380.000.005,000.000.00
035001 ประชุมปฏิบัติการการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 22,380.002,380.000.002,380.000.00
รวม1,937,153.33657,555.00657,555.001,279,598.3333.94