รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีงบประมาณ 2564
  
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง92,000.000.000.0092,000.000.00
1001ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน41,000.000.000.0041,000.000.00
2002เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ26,000.000.000.0026,000.000.00
3003จิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"25,000.000.000.0025,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน549,000.000.000.00549,000.000.00
4004พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการโค้ชชิ่ง (Active Learning and Coaching)103,000.000.000.00103,000.000.00
5005พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา104,000.000.000.00104,000.000.00
6006การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)55,000.000.000.0055,000.000.00
7007ยกระดับคุณภาพการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 65,000.000.000.0065,000.000.00
8008พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้68,000.000.000.0068,000.000.00
9009การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู่สู่สากล กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ20,000.000.000.0020,000.000.00
10010พัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา83,000.000.000.0083,000.000.00
11011ส่งเสริมความเป้นเลิศด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์16,000.000.000.0016,000.000.00
12012พัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้เรียน "คิดเลขเป็น"35,000.000.000.0035,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา525,000.000.000.00525,000.000.00
13013พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา62,000.000.000.0062,000.000.00
14014ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้ความรู้เรื่องวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/256044,000.000.000.0044,000.000.00
15015พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่33,000.000.000.0033,000.000.00
16016พัฒนาครูภาษาอังกฤษและการนิเทศ ติดตาม เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังฤษทั้งระบบ 20,000.000.000.0020,000.000.00
17017พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา120,000.000.000.00120,000.000.00
18018พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ19,000.000.000.0019,000.000.00
018001 ดำเนินการตามโครงการ อบรมข้าราชการครู ในวันท่ี 19 ะันวาคม 256314,200.000.000.0014,200.000.00
19019อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch19,000.000.000.0019,000.000.00
20020อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา42,000.000.000.0042,000.000.00
020001 คชจ.ดำเนินการตามโครงการในวันท่ี 25-27 พย.256342,000.000.000.0042,000.000.00
21021พัฒนากระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม STERM ในสถานศึกษา31,000.000.000.0031,000.000.00
22022พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพเด็กในศตวรรษที่ 21 เพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย135,000.000.000.00135,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ40,000.000.000.0040,000.000.00
23023จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น40,000.000.000.0040,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม11,000.000.000.0011,000.000.00
24024การลดและคัดแยกขยะมุลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ11,000.000.000.0011,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา4,783,000.00117,598.000.004,783,000.000.00
25025การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน19,000.000.000.0019,000.000.00
025001 คชจ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประชุมคณะทำงานวันท่ี 4 ธค. 632,100.000.000.002,100.000.00
025002 คชจ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 50 คน วันท่ี 14 ธค. 631,230.000.000.001,230.000.00
26026นำเสนอผลงาน (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัดในรูปแบบการประชุมทางวิชาการ60,000.000.000.0060,000.000.00
27027พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System) 30,000.000.000.0030,000.000.00
027001 คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ วันท่ี 30 ธค.25632,520.000.000.002,520.000.00
28028การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2190,000.000.000.00190,000.000.00
29029การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา32,000.000.000.0032,000.000.00
30030การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด86,000.000.000.0086,000.000.00
030001 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน พ.ย. 2563(วันท่ี 6 พ.ย. 2563)28,980.000.000.0028,980.000.00
030002 คชจ.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งท่ี 2 (30 พย. 63)4,800.000.000.004,800.000.00
030003 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันท่ี 30 พย. 63(เบิกเพิ่ม 240 บาท)240.000.000.00240.000.00
31031พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)140,000.000.000.00140,000.000.00
031001 คชจ.ประชุมคณะ กตปน.วันท่ี 19 มค.256411,100.000.000.0011,100.000.00
32032พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม250,000.000.000.00250,000.000.00
33033พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจำ)3,600,000.0026,340.000.003,600,000.000.00
033001 จัดสรรค่าสาธารณูปโภค300,000.000.000.00300,000.000.00
033002 จัดสรรเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย500,000.0026,340.000.00500,000.000.00
033003 จัดสรรเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว581,400.000.000.00581,400.000.00
34034พํฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 (ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน)376,000.0091,258.000.00376,000.000.00
034001 จัดสรรครั้งท่ี 1200,000.0091,258.000.00200,000.000.00
รวม6,000,000.000.000.006,000,000.000.00


โครงการ นอกแผนปฏิบัติการ/งบแลกเป้า
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง50,000.000.000.0050,000.000.00
1003โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)50,000.000.000.0050,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา31,300.000.000.0031,300.000.00
2001คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ปี 2564 ครั้งที่ 131,300.000.000.0031,300.000.00
001001 คชจ.ในการประชุมคณะรรมการประเมินผลงานในวันท่ี 23 ธค. 637,165.000.000.007,165.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ10,000.000.000.0010,000.000.00
3002การรับนักเรียน ปี 256410,000.000.000.0010,000.000.00
รวม91,300.000.000.0091,300.000.00