รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีงบประมาณ 2563
  
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง38,250.000.000.0038,250.000.00
1001น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ38,250.000.000.0038,250.000.00
001001 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการ38,250.000.000.0038,250.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน258,000.00226,800.00226,800.0031,200.0087.91
2002ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69220,000.00220,000.00220,000.000.00100.00
002001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติครั้งที่ 69 วันที่ 21-23 ธันวาคม จ.สุโขทัย 220,000.00220,000.00220,000.000.00100.00
3003พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและใช้ภาษาไทยได้20,000.004,700.004,700.0015,300.0023.50
003001 คชจ.ในการดำเนินตามโครงการ4,700.004,700.004,700.000.00100.00
003002 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงกาารฯ5,840.000.000.005,840.000.00
4004พัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ ผู้เรียน “คิดเลขเป็น”18,000.002,100.002,100.0015,900.0011.67
004001 ประชุมคณะกรรมการและผู้นำเสนอผลงานผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ (วันที่ 29 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สพป.นว.2)2,100.002,100.002,100.000.00100.00
004002 คชจ.ดำเนินการตามโครงการฯ5,600.000.000.005,600.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา430,750.00135,845.00135,845.00294,905.0031.54
5005พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐ25,000.0025,000.0025,000.000.00100.00
005001 ประชุมครู และจัดสรรให้โรงเรียน (11900 และ 13100)25,000.0025,000.0025,000.000.00100.00
6006การจัดงานวันครูประจำปี 256350,000.0050,000.0050,000.000.00100.00
006001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครู ปี 2563 50,000.0050,000.0050,000.000.00100.00
7007ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า84,500.000.000.0084,500.000.00
007001 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและศึกษาดูงาน84,500.000.000.0084,500.000.00
8008พัฒนาครูภาษาอังกฤษและการนิเทศ ติดตามเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ11,000.005,800.005,800.005,200.0052.73
008001 ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) การตอบคำถามภาษาอังกฤษของนักเรียน5,800.005,800.005,800.000.00100.00
9009พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา102,200.000.000.00102,200.000.00
10010พัฒนาการใช้โปรแกรมในการขอจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 256430,900.0030,900.0030,900.000.00100.00
010001 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร/ครูและบุคลากร เรื่องการการบริหารงบประมาณและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโดยใช้โปรแกรม EBBM 30,900.0030,900.0030,900.000.00100.00
11011การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา35,000.000.000.0035,000.000.00
12012พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย35,750.003,145.003,145.0032,605.008.80
012001 คชจ.ในการประชุมตามโครงการฯ3,145.003,145.003,145.000.00100.00
13013พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการ ประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 34,700.0021,000.0021,000.0013,700.0060.52
013001 ค่าใช้จ่ายในการอบรมครู จำนวน 193 คน ณ รร.วัดมงคลสถิคย์ อนุบาลบรรพติสัย สพป.นว.2 บ้านวังชุมพร (เดิม 27020.- ส่งคืนเงิน 6,020 บาท) 21,000.0021,000.0021,000.000.00100.00
14014พัฒนาการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch21,700.000.000.0021,700.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ40,000.0031,250.0031,250.008,750.0078.13
15015ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ (New DLTV)30,000.0030,000.0030,000.000.00100.00
015001 จัดสรรให้โรงเรียน30,000.0030,000.0030,000.000.00100.00
16016พัฒนาคุณภาพอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง10,000.001,250.001,250.008,750.0012.50
016001 ประชุมจิตอาสา 1,250.001,250.001,250.000.00100.00
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม16,450.000.000.0016,450.000.00
17017อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 16,450.000.000.0016,450.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา4,216,550.002,998,204.152,916,296.151,300,253.8569.16
18018พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม590,000.00217,480.00217,480.00372,520.0036.86
018001 จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 จำนวน 107,870.- (จากงบประมาณตามโครงการ 590,000)107,780.00107,780.00107,780.000.00100.00
018002 จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 จำนวน 109,700.- (จากงบประมาณตามโครงการ 590,000)109,700.00109,700.00109,700.000.00100.00
018003 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและศึกษาดูงาน121,400.000.000.00121,400.000.00
19019พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)24,250.0024,250.0024,250.000.00100.00
019001 ประชุมจิดอาสาฯ 75 คน24,250.0024,250.0024,250.000.00100.00
20020นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 79,250.0027,780.0027,780.0051,470.0035.05
020002 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามฯ (ภาคเรียนที่ 2/2562) ครั้งที่ 25,520.005,520.005,520.000.00100.00
020001 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามฯ (ภาคเรียนที่ 2/2562) ครั้งที่ 120,440.0020,440.0020,440.000.00100.00
020003 คชจ.ในการประชุมคระกรรมการสรุปผลการนิเทศ1,820.001,820.001,820.000.00100.00
020004 คชจ.ในการนิเทศ ติดตามฯ8,556.000.000.008,556.000.00
21021สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น42,850.000.000.0042,850.000.00
22022พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา97,440.0035,358.0035,358.0062,082.0036.29
022001 ค่าใช้จ่ายประชุมบุคลากร สพป.นว.เขต2 (วันที่ 7 ต.ค. 62)6,710.006,710.006,710.000.00100.00
022002 ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม (วันที่ 2 ธ.ค. 62)4,800.004,800.004,800.000.00100.00
022003 ค่าใช้จ่ายในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 3 ม.ค. 62)8,960.008,960.008,960.000.00100.00
022004 ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 7 ก.พ. 63) 4,800.004,800.004,800.000.00100.00
022005 คชจ.ในการประชุม10,088.0010,088.0010,088.000.00100.00
23023พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)106,000.0026,324.0025,324.0080,676.0023.89
023001 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563 9,800.0010,800.009,800.000.00100.00
023002 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ รร.คุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันท่ี 13-21 กพ. 63 และประชุมคณะกรรมการในวันที่ 13 กพ. 63 และวันที่ 3 มีค. 635,024.005,024.005,024.000.00100.00
023003 ประชุมคณะกรรรมการ กตปน.(11 คน)10,500.0010,500.0010,500.000.00100.00
023004 ศึกษาดูงานคณะกรรมการ กตปน.ร่วมกับจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564 35,550.000.000.0035,550.000.00
023005 คชจ.ในการประชุมกตปน.10,770.000.000.0010,770.000.00
24024จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 158,450.00900.00900.00157,550.000.57
024001 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564 และสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 18-22 สค.2563 157,550.000.000.00157,550.000.00
024002 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. 900.00900.00900.000.00100.00
25025พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน(งบประจำ)2,611,880.002,217,756.572,202,866.57409,013.4384.34
025001 ค่าสาธารณูปโภค (ครั้งที่ 1+ ครั้งที่2+ครั้งท่ี 3) (225,000+500,000+100,000 =825,000)825,000.00617,075.37617,075.37207,924.6374.80
025002 ค่าใช้สอยและวัสดุ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2+ครั้งท่ี 3)(100,000+250,000+400,000 =750,000)750,000.00757,847.20742,957.207,042.8099.06
025003 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 1+ครั้งที่2+ ครั้งท่ี 3)(321,270+290,670+424,940=1,036,634)1,036,880.00842,834.00842,834.00194,046.0081.29
26026พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 (ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน)506,430.00448,355.58382,337.58124,092.4275.50
026001 งบบริหารจัดการเร่งด่วน (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2+ครั้งท่ี 3)(328,730+459,330=788,060+75060)506,430.00448,355.58382,337.58124,092.4275.50
รวม5,000,000.003,310,191.153,310,191.151,689,808.8566.20


โครงการ นอกแผนปฏิบัติการ/งบแลกเป้า
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง1,246,500.00475,503.00465,433.00781,067.0037.34
1002คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 256232,500.0017,440.0017,440.0015,060.0053.66
002001 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ค่าเบี้ยเลี้ยง 840.- ค่านำมัน 5,000.- ค่าตอบแทน 11,600.-)17,440.0017,440.0017,440.000.00100.00
2020จัดสรรงบประมาณโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
020001 จัดสรรให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองตางู และโรงเรียนบ้านวังชุมพร โรงเรียนๆละ 5,000 บาท10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
3036ดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สพฐ. (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 245,000.00210,000.00210,000.0035,000.0085.71
036001 จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนเพื่อดำเนินการกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต 13 กลุ่ม (ร่วมกับงบประมาณระบบดูแลฃ่วยเหลือนักเรียน70,000 บาท)210,000.00210,000.00210,000.000.00100.00
4038โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา50,000.000.000.0050,000.000.00
038001 คชจ.ในการนิเทศตามโครงการฯ9,616.000.000.009,616.000.00
038002 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการฯ 6,650.000.000.006,650.000.00
038003 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการฯ23,000.000.000.0023,000.000.00
5041ส่งเสริมคุณธูรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) (สร้างคนดี 10,000 บาท/ โรงเรียนคุณธรรม 4,000 บาทและ 225,000 บาท/สร้างความเข็มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม 33,000 บาท272,000.0032,796.0032,796.00239,204.0012.06
041001 คชจ.ในการจัดกิจกรรมวัดวันสำคํยทางศาสนา(ธนพร)3,500.003,500.003,500.000.00100.00
041002 คชจ.ในการนิเทศตามโครงการ (พินิจ 47,000 บาท4,012.004,012.004,012.000.00100.00
041003 คชจ.ในการประเมินตามโครงการฯ (พินิจ)4,912.004,912.004,912.000.00100.00
041004 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (3-6 ส.ค. 63) (มุจรินทร์/นายพินิจ เชื้อแพ่ง)4,012.004,012.004,012.000.00100.00
041005 คชจ.ในการดำเนินงานตามโครงการ (วันท่ี 7,21,24 สิงหาคม 2563) (ธนพร)16,360.0016,360.0016,360.000.00100.00
041006 คชจ.ในการเดินทางไปราชการตามโครงการ(พินิจ)1,000.000.000.001,000.000.00
041007 คชจ.เดินทางไปราชการโครงการองค์คุณธรรม(ธนพร)1,000.000.000.001,000.000.00
041008 คชจ.ในดำเนินกิจกรรมโครงการองค์กรคุณธรรมของบุคลากร(ธนพร)9,087.000.000.009,087.000.00
6042โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี 2563 200,000.0077,780.0077,780.00122,220.0038.89
042001 คชจ.ในการประชุมบุคลากรตามคำสั่งในโครงการเขตสุจริต วันท่ี 19 มิย.631,050.001,050.001,050.000.00100.00
042002 ค่าใช้จ่ายในการประชุมตามโครงการเขตสุจริตวันท่ี 8 มิย. 25638,260.008,260.008,260.000.00100.00
042003 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานวันท่ี 29-30 มิย.63 (กาญจนบุรี/ สพม.9 สุพรรณบุรี)68,470.0068,470.0068,470.000.00100.00
7046โครงการโรงเรียนเขตสุจริตค่าจัดทำมือ ITA Online32,000.0030,650.0020,580.0011,420.0064.31
046001 คชจ.ในการประชุมตามโครงการฯ10,780.0010,780.0010,780.000.00100.00
046002 ประชุมติดตามการดำเนินงานประเมิน ITA Online (วันที่ 25 ส.ค. 63 ณ ประชุมลานนกยูง สพป.นว.2)9,800.009,800.009,800.000.00100.00
046003 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 270.00270.000.00270.000.00
046004 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของโรงเรียนในสังกัด 32 แห่ง จำนวน 55 คน11,150.009,800.000.0011,150.000.00
8047โครงการเสริมสร้างคุณธรรม(โรงเรียนสุจริต) ปี 2563 (มี 8 กิจกรรม) 245,000.0032,416.0032,416.00212,584.0013.23
047001 ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต29,600.0029,600.0029,600.000.00100.00
047003 คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมตามโครงการ จำนวน 2 คน 2,816.002,816.002,816.000.00100.00
047004 คชจ.ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างความดี และกิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย26,000.000.000.0026,000.000.00
047005 ค่าใช้จ่ายในการประกวด Best Practice กิจกรรมบริษัทสร้างการดี4,900.000.000.004,900.000.00
9052ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256370,000.0064,421.0064,421.005,579.0092.03
052001 จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 12 รร. (รร.วัดคลองสาลี/รร.ไตรประชาสามัคคี/รร.วัดสังฆวิถี/รร.บ้านมาบแก/รร.บ้านหนองน้ำเขียว/รร.วัดวิวิตตาราม/รร.บ้านหนองคล้า/รร.บ้านดงคู้/รร.บ้านเขาจั๊กจั่น/รร.สวนป่าแม่กะสี/รร.บ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร/รร.บ้านเขาแม่กระทู้)60,240.0060,240.0060,240.000.00100.00
052002 คชจ.ในการติดตามตามโครงการฯ4,181.004,181.004,181.000.00100.00
10054โครงการโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมผลิตสื่อฯ)50,000.000.000.0050,000.000.00
054001 จัดสรรให้โรงเรียน จำนวน 4 รร.ๆละ 10,000 บาท(ศรีไกลลาศ หนองไม้ คลองสมบุรณ์ หนองกรด)40,000.000.000.0040,000.000.00
054002 คชจ.ในการประชุมตามโครงการฯ980.000.000.00980.000.00
054003 คชจ.ไปราชการตามโครงการ20,848.000.000.0020,848.000.00
11055โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 63 (กิจกรรมถอดบทเรียน)40,000.000.000.0040,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน849,544.00500,648.00500,648.00348,896.0058.93
12005ค่าใช้จ่ายจัดการทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 17,900.0017,900.0017,900.000.00100.00
005001 การทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 8-10 พ.ย. 2562 ณ รร.อนุบาลลาดยาว (ค่าตอบแทนกรรมการ 14,900.-/ค่าสนามสอบ 3,000.-) 17,900.0017,900.0017,900.000.00100.00
13021การดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)35,400.0035,400.0035,400.000.00100.00
021001 ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก) รร.อนุบาลลาดยาว รร.บ้ารศาลเจ้าไก่ต่อ รร.อนุบาลชุมตาบง และรร.อนุบาลบรรพตพิสัย (ค่าสถานที่ 4500 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ และจัดชุดข้อสอบ 30,220 บาท ค่าพาหนะ 680 บาท) 35,400.0035,400.0035,400.000.00100.00
14025ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดารจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายภาค145,320.0012,240.0012,240.00133,080.008.42
025001 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบปลายปีการศึกษา12,240.0012,240.0012,240.000.00100.00
15026ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดัชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ป.6 และ ม.3 งวดที่ 2 ปีการศึกษา 2562261,439.00203,815.00203,815.0057,624.0077.96
026001 คชจ.ในการจัดสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ม.3 203,815.00203,815.00203,815.000.00100.00
16027จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (o-net) ป.6 และ ม.3 งวดที่ 1 ปีการศึกษา 2562112,045.00112,045.00112,045.000.00100.00
027001 ค่าใช้จ่ายในการสอบ o-net ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 30 มค.- 4 ก.พ. 2563)112,045.00112,045.00112,045.000.00100.00
17029จัดสรรเงินประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นป.173,450.0022,960.0022,960.0050,490.0031.26
029001 ค่าใช้จ่ายในการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียน ป.1 (RT)20,160.0020,160.0020,160.000.00100.00
029002 ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นป.1/2562 (วันที่ 18 กพ. 63)2,800.002,800.002,800.000.00100.00
18037ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 3 /256281,990.0079,988.0079,988.002,002.0097.56
037001 การประชุมจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 และประเมินด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562 (อยู่ระหว่างรองบประมาณจาก สพฐ.)4,880.004,880.004,880.000.00100.00
037002 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นปีที่ 3/256275,108.0075,108.0075,108.000.00100.00
19039จัดสรรค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563109,000.0011,900.0011,900.0097,100.0010.92
039001 ค่าใช้จ่ายในการประชุม DLTV11,900.0011,900.0011,900.000.00100.00
039002 จัดสรรให้โรงเรียน(เงินรางวัล DLTV21,500.000.000.0021,500.000.00
20044โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทัั้งระบบสุ่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี่ยนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 2113,000.004,400.004,400.008,600.0033.85
044001 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานฯ360.00360.00360.000.00100.00
044002 คชจ.ในการติดตามตามโครงการฯ4,040.004,040.004,040.000.00100.00
044003 คชจ.ในการประชุตามโครงการ3,640.000.000.003,640.000.00
044004 คชจในการประชุมตามโครงการ3,600.000.000.003,600.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา1,907,500.00384,510.00384,510.001,522,990.0020.16
21009จัดสรรปี 2563 จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 ราย ระยะเวลา 4 เดือน รวมเงินประกันสังคม1,431,000.000.000.001,431,000.000.00
22014จัดสรรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2563 (ค่าใช้จ่ายในการอบรมทดแทนโรงเรียน 12,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการประเมินฯ 5,000 บาท)17,000.009,400.009,400.007,600.0055.29
014001 คชจ.ในการประชุมนักวิทยาศาสตร์น้อยครูปฐมวัย9,400.009,400.009,400.000.00100.00
23017การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม เพื่อรับรางวัล IQA AWARD5,000.003,720.003,720.001,280.0074.40
017001 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาฯ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 9 คน ๆละ 400 บาท 1 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 120 บาท) ค่าวัสดุ 880 บาท คงเหลือ 400 บาท3,720.003,720.003,720.000.00100.00
24018ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (ค่านิเทศ กำกับติดตามและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)5,000.002,880.002,880.002,120.0057.60
018001 คชจ.ในการนิทเศติดตามฯตามโครงการ2,880.002,880.002,880.000.00100.00
25019ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563 2,100.002,100.002,100.000.00100.00
019001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน 2,100.002,100.002,100.000.00100.00
26022จัดสรรค่าเดินทางไปอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ cm 4,800.001,584.001,584.003,216.0033.00
022001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรบหลักสูตรให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฯ1,584.001,584.001,584.000.00100.00
27035ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2563227,300.00165,826.00165,826.0061,474.0072.95
035001 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (ด้าน3) กรณีปรับปรุงครั้งที่ 1 (วันที่ 27 กพ. 63) 5,589.005,589.005,589.000.00100.00
035002 ค่าใช้จจ่ายในการประชุมประเมินผลงานทางวิชาการของครูเพื่อให้มีวิททยะฐานะชำนาญการพิเศษ32,838.0032,838.0032,838.000.00100.00
035003 คชจ.ในการประเมินข้าราชการจำนวน 2 ราย ในวันท่ี 21กค.2563 (เขาจักจั่น/เขาแม่กะทู้)2,612.002,612.002,612.000.00100.00
035004 คชจ.ในการไปราชการเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ(ยืม 2920 คืน 600 บาท เหลือเบิก2320 บาท)2,320.002,320.002,320.000.00100.00
035005 คชจ.ในการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ7,669.007,669.007,669.000.00100.00
035006 คชจ.ในการประเมินวิททยฐานะข้าราชการครู41,520.0041,520.0041,520.000.00100.00
035007 คชจ.ในการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครู ว73,278.0073,278.0073,278.000.00100.00
28040ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2563 ครั้งที่ 216,300.000.000.0016,300.000.00
29045โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563199,000.00199,000.00199,000.000.00100.00
045001 คชจ.ในการประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินงาน5,600.005,600.005,600.000.00100.00
045002 จัดสรรให้โรงเรียนดีประจำตำบล(เงินรางวัล)115,000.00193,400.00193,400.00-78,400.00168.17
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ125,000.0094,800.0094,800.0030,200.0075.84
30023ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน70,000.0054,800.0054,800.0015,200.0078.29
023001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 จ.น่าน)12,800.0012,800.0012,800.000.00100.00
023002 จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดค่ายลูกเลือ 13 กลุ่ม42,000.0042,000.0042,000.000.00100.00
023003 คชจ.เดินทางไปราชการ อบรมนักจิตวิทยา2,640.000.000.002,640.000.00
31024การรับนักเรียน ปี 256310,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
024001 ดำเนินการรับนักเรียนตามนโยบาย ปีการศึกษา 2563(ค่ากระดาษ จัดทำป้าย ค่าวัสดุ)10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
32048งบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ30,000.0030,000.0030,000.000.00100.00
048001 จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงคือ รร.วัดหนองยาวและ รร.บ้านหนองบอนใต้30,000.0030,000.0030,000.000.00100.00
33051คชจ.ประจำศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นท่ีการศึกษา(จัดสรรให้รร.บ้านวังชุมพร)15,000.000.000.0015,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม15,000.005,640.000.0015,000.000.00
34050โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม15,000.005,640.000.0015,000.000.00
050001 คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการ5,640.005,640.000.005,640.000.00
050002 คชจ.ดำเนินการตามโครงการ(เงินรางวัล)4,500.000.000.004,500.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา24,240,690.006,560.000.0024,240,690.000.00
35001ค่าเช่าบ้าน (ครั้งที่ 1) 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2562) จำนวน 836,000 บาท จัดสรรครั้งที่ 2 (มค.-กพ. 63) 541,000 บาท1,377,000.000.000.001,377,000.000.00
36004จัดสรรปี 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 (ระยะ 4 เดือน ตค.62-มค.53) จำนวน 22อัตรา1,386,000.000.000.001,386,000.000.00
37006จัดสรรปี 2563 สำหรับจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน (9,000 บาท) 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2562) 91 อัตรา2,457,000.000.000.002,457,000.000.00
38007จัดสรรปี 2563 เงินค่าตอบแทนพนักงานราาชการ 4,628,900 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 186,700 บาท ครั้งที่ 1 จำนวน 53 อัตรา4,815,600.000.000.004,815,600.000.00
39008จัดสรรปี 2563 จ้างธุรการ จำนวน 55 อัตรา 15,000 ประกัน 750 ระยะ 4 เดือน ครั้งที่ 13,465,000.000.000.003,465,000.000.00
40010จัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ค่าจ้างนักการภารโรงและเงินประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 26 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท737,100.000.000.00737,100.000.00
41011จัดสรรค่าจ้างนักการภารโรง และเงินประกันสังคม 9,000 บาท จำนวน 34 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน963,900.000.000.00963,900.000.00
42012จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4 เดือน) จำนวน 145 รร. เดือนละ 278,500 /1,114,000 บาท สพป. เดือนละ 7,500 บาท/30,000 บาท1,144,000.000.000.001,144,000.000.00
43013จัดสรรจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2563 ครั้งที่ 1 (6เดือน ต.ค.62-มี.ค.63)พร้อมเงินประกัน 1,230,840.000.000.001,230,840.000.00
44015ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 1)1,500,000.000.000.001,500,000.000.00
45016ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 จำนวน 4 อัตรา จัดสรรให้ 4 เดือน (ต.ค.62-มค.63)151,200.000.000.00151,200.000.00
46030จัดสรรงบบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ ครั้งที่ 2 2,000,000.000.000.002,000,000.000.00
47031จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนครั้งที่ 2 อัตรา 15,000 บาท รวมประกันสังคม 750 บาท สำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563834,750.000.000.00834,750.000.00
48032จัดสรรค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 4 อัตรา สำหรับเดือน กพ. 6337,800.000.000.0037,800.000.00
49033จัดสรรค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 346,500.000.000.00346,500.000.00
50034จัดสรรจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท(เดือน มค.-กพ. 2563)1,674,000.000.000.001,674,000.000.00
51043ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดดามประเมินผลของ ศน.20,000.006,560.000.0020,000.000.00
043001 คชจ.ในการประชุมวันท่ี 20-21 มิย.25633,360.003,360.000.003,360.000.00
043002 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุในโครงการฯ3,200.003,200.000.003,200.000.00
52053ค่าบริหารจัดการ Mobile Unit)100,000.000.000.00100,000.000.00
รวม28,384,234.001,445,391.001,445,391.0026,938,843.005.09