รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีงบประมาณ 2565
  
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1031เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 130,240.0013,320.0013,320.00116,920.0010.23
031001 คชจ.ประชุมทีมบริหารพุธเช้าข่าว สพฐ. วันท่ี 6,20,21,27 ตุลาคม 643,270.003,270.003,270.000.00100.00
031002 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 8 พย.64 /23 พย.64 ประชุมทีมบริหาร 10,17,23,24 พย.64 ประชุมประธานกลุ่ม 22 พย.647,350.007,350.007,350.000.00100.00
031003 คชจ.ในการประชุม วันท่ี 1,7,8,15,22 ธันวาคม 25642,700.002,700.002,700.000.00100.00
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน321,000.000.000.00321,000.000.00
2001ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 41,000.000.000.0041,000.000.00
3002ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 65,000.000.000.0065,000.000.00
4003พัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง รูปแบบ STEAM ในสถานศึกษา 31,000.000.000.0031,000.000.00
5004พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 59,000.000.000.0059,000.000.00
6005พัฒนาครูภาษาอังกฤษและการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 45,000.000.000.0045,000.000.00
7006ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 40,000.000.000.0040,000.000.00
8007การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ 20,000.000.000.0020,000.000.00
9008สร้างจิตสำนึกและความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20,000.000.000.0020,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา394,800.000.000.00394,800.000.00
10009ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้ วิถีใหม่ 30,000.000.000.0030,000.000.00
11010การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing science) 55,000.000.000.0055,000.000.00
12011ส่งเสริม สนับสนุนครูในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning & Co- creation ให้กับผู้เรียน 20,000.000.000.0020,000.000.00
13012พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 40,000.000.000.0040,000.000.00
14013พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ 39,400.000.000.0039,400.000.00
15014การประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 61,400.000.000.0061,400.000.00
16015นำเสนอผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 70,000.000.000.0070,000.000.00
17016พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งสู่คุณภาพเด็ก 30,000.000.000.0030,000.000.00
18017พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา 30,000.000.000.0030,000.000.00
19018อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch 19,000.000.000.0019,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ100,000.000.000.00100,000.000.00
20019จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 50,000.000.000.0050,000.000.00
21020พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 30,000.000.000.0030,000.000.00
22021การจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของนักเรียนในสังกัด 20,000.000.000.0020,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย30,000.000.000.0030,000.000.00
23022พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณครูที่ทำหน้าที่ นักจิตวิทยา 30,000.000.000.0030,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการจัดการแบบมีส่วนร่วม4,023,960.00265,817.00243,957.003,780,003.006.06
24023พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกลุ่มโรงเรียน 155,000.000.000.00155,000.000.00
25024การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 38,000.00720.00720.0037,280.001.89
024001 คชจ0ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนนิเทศฯวันท่ี 2 และ 22 ธันวาคม 2565720.00720.00720.000.00100.00
26025พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น) 50,000.005,060.005,060.0044,940.0010.12
025001 ประชุม ก.ต.ป.น วันท่ี 8 พย.64300.00300.00300.000.00100.00
025002 คชจ.ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ่ผ่านโปรแกรม ZOOM วันท่ี 16-17 ธค.64 4,760.004,760.004,760.000.00100.00
27026การพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานแนวใหม่และการประกันคุณภาพการศึกษา 70,000.000.000.0070,000.000.00
28027พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษา 62,000.000.000.0062,000.000.00
29028การบริหารจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคลด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) 30,000.000.000.0030,000.000.00
30029บริหารงานระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 30,000.000.000.0030,000.000.00
31030การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 170,000.00170,000.00170,000.000.00100.00
030001 คชจ.ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯและแผนปฏิบัติการปี 2565125,800.00125,800.00125,800.000.00100.00
030002 ประชุมกลั่นกรองแผนพัฒนาคุณภาพวันท่ี 26 และ 29 พ.ย. 2565 5,280.005,280.005,280.000.00100.00
030003 ค่าจ้างเหมารถไปจัดทำแผนฯวันท่ี 4-6 และค่าของท่ีระลึก (1500+22500)24,000.0024,000.0024,000.000.00100.00
030004 ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารแผนฯ14,920.0014,920.0014,920.000.00100.00
32032พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 6 มิติ สู่คุณภาพการศึกษา234,300.000.000.00234,300.000.00
33033การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา 19,600.000.000.0019,600.000.00
34034การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่องค์กรที่เป็นเลิศ 23,600.000.000.0023,600.000.00
35035พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน2,962,800.007,693.007,693.002,955,107.000.26
035001 ประชุมเลื่อนเงินเดือน วันที่ 7 ตค.642,543.002,543.002,543.000.00100.00
035002 ประชุมคณะกรรมการติดตามเปิดภาคเรียนท่ี2/2564ภายใต้สถานการณ์ Covid-19) วันท่ี 9 พย.64600.00600.00600.000.00100.00
035003 ค่าถ่ายเอกสารประกอบประชุมเลื่อนเงินเดือน 900.00900.00900.000.00100.00
035004 คชจ.ประชุมประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน on Site ของสถานศึกษาในอำเภอลาดยาว วันท่ี 23 พย.641,890.001,890.001,890.000.00100.00
035005 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 64 ครั้งที่ 2 วันที่8 ธค.64 1,760.001,760.001,760.000.00100.00
035006 คชจ.ประชุมนิเทศก์ สพฐ.ออนไลย์ วันที่ 27 ธค.641,260.000.000.001,260.000.00
035007 คชจ.ประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปี 66 วันทีี่16 ธค. 642,520.000.000.002,520.000.00
36036การบริหารงบประมาณตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน 178,660.0082,344.0060,484.00118,176.0033.85
036001 ประชุมคณะกรรมการตรวจเยียมการเปิดภาคเรียน2/2564วันท่ี 27 พย.641,410.001,410.001,410.000.00100.00
036002 คชจ.เดินทางไปราชการ สพป.สุโขทัยเขต 1(ผอ.เขต)1,000.001,000.001,000.000.00100.00
036003 ประชุมยกร่างแผนฯปี 65 วันท่ี 29 ตค.64 8,680.008,680.008,680.000.00100.00
036004 คชจ.ไปราชการ วันท่ี 1-8 พย.64 (รองวินิจ)2,888.002,888.002,888.000.00100.00
036005 คชจ.ไปราชการ วันท่ี 14-18 พย.64 (รองเชอรี่)6,124.006,124.006,124.000.00100.00
036006 คชจ.ไปราชการ วันท่ี 10-13 พย.64 จ.บึงกาฬ (ผอ.เขต รองผอ.เขต)15,110.0015,110.0015,110.000.00100.00
036007 คชจ.ไปราชการในการออกประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 25-26 พย. 64 (ขวัญจิตร)2,232.002,232.002,232.000.00100.00
036008 คชจ.ไปราชการประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ON Site วันท่ี 22-23 พย.64 (พินิจ)1,712.001,712.001,712.000.00100.00
036009 ไปราชการ กศจ.นครสวรรค์ วันท่ี 17 พย.64(พินิจ)360.00360.00360.000.00100.00
036010 คชจ.ไปราชการของคณะกรรมการติดตามก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ของโรงเรียนในสังกัด 1-5 พย.64 (พชรวรรณ)19,452.0019,452.0019,452.000.00100.00
036011 คชจ.ไปราชการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนวันท่ี 25-26 พย.64 (แพรวตา)1,516.001,516.001,516.000.00100.00
036012 คชจ.ดำเนินงานโครงการอบรบสร้างความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการของครูฯ ว 10/2564 วันที่ 7 มค.6416,660.0016,660.000.0016,660.000.00
036013 คชจ.ในการปฏิบัติงานนอกเวลากลุ่มนโยบายและแผน5,200.005,200.000.005,200.000.00
รวม5,000,000.00257,277.00257,277.004,742,723.005.15


โครงการ นอกแผนปฏิบัติการ/งบแลกเป้า
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา33,300.000.000.0033,300.000.00
1003ค้าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ปี 256533,300.000.000.0033,300.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย18,500.006,000.000.0018,500.000.00
2001ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรพี่เลี้ยง ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)6,000.006,000.000.006,000.000.00
001001 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ วิทยากรพี่เลี้ยงการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย6,000.006,000.000.006,000.000.00
3002การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี 6512,500.000.000.0012,500.000.00
รวม51,800.000.000.0051,800.000.00