รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีงบประมาณ 2563
  
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง38,250.000.000.0038,250.000.00
1001น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ38,250.000.000.0038,250.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน558,000.00300,000.00300,000.00258,000.0053.76
2002ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69520,000.00300,000.00300,000.00220,000.0057.69
002001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติครั้งที่ 69 วันที่ 21-23 ธันวาคม จ.สุโขทัย 300,000.00300,000.00300,000.000.00100.00
3003พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและใช้ภาษาไทยได้20,000.000.000.0020,000.000.00
4004พัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ ผู้เรียน “คิดเลขเป็น”18,000.000.000.0018,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา430,750.00105,045.00105,045.00325,705.0024.39
5005พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐ25,000.000.000.0025,000.000.00
6006การจัดงานวันครูประจำปี 256350,000.0050,000.0050,000.000.00100.00
006001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครู ปี 2563 50,000.0050,000.0050,000.000.00100.00
7007ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า84,500.000.000.0084,500.000.00
8008พัฒนาครูภาษาอังกฤษและการนิเทศ ติดตามเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ11,000.000.000.0011,000.000.00
9009พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา102,200.000.000.00102,200.000.00
10010พัฒนาการใช้โปรแกรมในการขอจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 256430,900.0030,900.0030,900.000.00100.00
010001 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร/ครูและบุคลากร เรื่องการการบริหารงบประมาณและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโดยใช้โปรแกรม EBBM 30,900.0030,900.0030,900.000.00100.00
11011การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา35,000.000.000.0035,000.000.00
12012พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย35,750.003,145.003,145.0032,605.008.80
012001 คชจ.ในการประชุมตามโครงการฯ3,145.003,145.003,145.000.00100.00
13013พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการ ประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 34,700.0021,000.0021,000.0013,700.0060.52
013001 ค่าใช้จ่ายในการอบรมครู จำนวน 193 คน ณ รร.วัดมงคลสถิคย์ อนุบาลบรรพติสัย สพป.นว.2 บ้านวังชุมพร (เดิม 27020.- ส่งคืนเงิน 6,020 บาท) 21,000.0021,000.0021,000.000.00100.00
14014พัฒนาการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch21,700.000.000.0021,700.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ40,000.000.000.0040,000.000.00
15015ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ (New DLTV)30,000.000.000.0030,000.000.00
16016พัฒนาคุณภาพอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง10,000.000.000.0010,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม16,450.000.000.0016,450.000.00
17017อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 16,450.000.000.0016,450.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา9,211,380.001,976,092.881,870,982.887,340,397.1220.31
18018พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม590,000.00107,780.00107,780.00482,220.0018.27
018001 จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 จำนวน 107,870.- (จากงบประมาณตามโครงการ 590,000)107,780.00107,780.00107,780.000.00100.00
19019พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)24,250.000.000.0024,250.000.00
20020นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 79,250.0027,780.0025,960.0053,290.0032.76
020002 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามฯ (ภาคเรียนที่ 2/2562) ครั้งที่ 25,520.005,520.005,520.000.00100.00
020001 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามฯ (ภาคเรียนที่ 2/2562) ครั้งที่ 120,440.0020,440.0020,440.000.00100.00
020003 คชจ.ในการประชุมคระกรรมการสรุปผลการนิเทศ1,820.001,820.000.001,820.000.00
21021สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น42,850.000.000.0042,850.000.00
22022พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา97,440.0035,358.0035,358.0062,082.0036.29
022001 ค่าใช้จ่ายประชุมบุคลากร สพป.นว.เขต2 (วันที่ 7 ต.ค. 62)6,710.006,710.006,710.000.00100.00
022002 ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม (วันที่ 2 ธ.ค. 62)4,800.004,800.004,800.000.00100.00
022003 ค่าใช้จ่ายในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 3 ม.ค. 62)8,960.008,960.008,960.000.00100.00
022004 ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 7 ก.พ. 63) 4,800.004,800.004,800.000.00100.00
022005 คชจ.ในการประชุม10,088.0010,088.0010,088.000.00100.00
23023พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)106,000.0015,824.0014,824.0091,176.0013.98
023001 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563 9,800.0010,800.009,800.000.00100.00
023002 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ รร.คุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันท่ี 13-21 กพ. 63 และประชุมคณะกรรมการในวันที่ 13 กพ. 63 และวันที่ 3 มีค. 635,024.005,024.005,024.000.00100.00
023003 ประชุมคณะกรรรมการ กตปน.(11 คน)10,500.000.000.0010,500.000.00
24024จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 158,450.000.000.00158,450.000.00
25025พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน(งบประจำ)4,285,080.001,486,185.301,477,535.302,807,544.7034.48
025001 ค่าสาธารณูปโภค (ครั้งที่ 1+ ครั้งที่2+ครั้งท่ี 3) (225,000+500,000+100,000 =825,000)825,000.00458,632.50458,632.50366,367.5055.59
025002 ค่าใช้สอยและวัสดุ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2+ครั้งท่ี 3)(100,000+250,000+400,000 =750,000)750,000.00378,518.80369,868.80380,131.2049.32
025003 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 1+ครั้งที่2+ ครั้งท่ี 3)(321,270+290,670+424,940=1,036,634)1,036,634.00649,034.00649,034.00387,600.0062.61
26026พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 (ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน)3,828,060.00303,165.58209,525.583,618,534.425.47
026001 งบบริหารจัดการเร่งด่วน (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2+ครั้งท่ี 3)(328,730+459,330=788,060+75060)863,120.00303,165.58209,525.58653,594.4224.28
รวม10,294,830.002,276,027.882,276,027.888,018,802.1222.11


โครงการ นอกแผนปฏิบัติการ/งบแลกเป้า
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง1,086,500.00315,220.0027,440.001,059,060.002.53
1002คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 256232,500.0017,440.0017,440.0015,060.0053.66
002001 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ค่าเบี้ยเลี้ยง 840.- ค่านำมัน 5,000.- ค่าตอบแทน 11,600.-)17,440.0017,440.0017,440.000.00100.00
2020จัดสรรงบประมาณโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
020001 จัดสรรให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองตางู และโรงเรียนบ้านวังชุมพร โรงเรียนๆละ 5,000 บาท10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
3036ดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สพฐ. (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 245,000.00210,000.000.00245,000.000.00
036001 จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนเพื่อดำเนินการกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต 13 กลุ่ม (ร่วมกับงบประมาณระบบดูแลฃ่วยเหลือนักเรียน70,000 บาท)210,000.00210,000.000.00210,000.000.00
4038โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา50,000.000.000.0050,000.000.00
5041ส่งเสริมคุณธูรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) (สร้างคนดี 10,000 บาท/ โรงเรียนคุณธรรม 4,000 บาทและ 225,000 บาท/สร้างความเข็มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม 33,000 บาท272,000.000.000.00272,000.000.00
6042โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี 2563 200,000.0077,780.000.00200,000.000.00
042001 คชจ.ในการประชุมบุคลากรตามคำสั่งในโครงการเขตสุจริต วันท่ี 19 มิย.631,050.001,050.000.001,050.000.00
042002 ค่าใช้จ่ายในการประชุมตามโครงการเขตสุจริตวันท่ี 8 มิย. 25638,260.008,260.000.008,260.000.00
042003 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานวันท่ี 29-30 มิย.63 (กาญจนบุรี/ สพม.9 สุพรรณบุรี)68,470.0068,470.000.0068,470.000.00
042004 คชจ.ในการจัดกิจกรรมวัดวันสำคํยทางศาสนา(ธนพร)3,500.000.000.003,500.000.00
7046โครงการโรงเรียนเขตสุจริตค่าจัดทำมือ ITA Online32,000.000.000.0032,000.000.00
8047โครงการเสริมสร้างคุณธรรม(โรงเรียนสุจริต) ปี 2563 (มี 8 กิจกรรม) 245,000.000.000.00245,000.000.00
047001 ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต29,600.000.000.0029,600.000.00
047002 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)10,780.000.000.0010,780.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน849,544.00401,560.00401,560.00447,984.0047.27
9005ค่าใช้จ่ายจัดการทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 17,900.0017,900.0017,900.000.00100.00
005001 การทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 8-10 พ.ย. 2562 ณ รร.อนุบาลลาดยาว (ค่าตอบแทนกรรมการ 14,900.-/ค่าสนามสอบ 3,000.-) 17,900.0017,900.0017,900.000.00100.00
10021การดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)35,400.0035,400.0035,400.000.00100.00
021001 ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก) รร.อนุบาลลาดยาว รร.บ้ารศาลเจ้าไก่ต่อ รร.อนุบาลชุมตาบง และรร.อนุบาลบรรพตพิสัย (ค่าสถานที่ 4500 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ และจัดชุดข้อสอบ 30,220 บาท ค่าพาหนะ 680 บาท) 35,400.0035,400.0035,400.000.00100.00
11025ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดารจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายภาค145,320.0012,240.0012,240.00133,080.008.42
025001 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบปลายปีการศึกษา12,240.0012,240.0012,240.000.00100.00
12026ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดัชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ป.6 และ ม.3 งวดที่ 2 ปีการศึกษา 2562261,439.00203,815.00203,815.0057,624.0077.96
026001 คชจ.ในการจัดสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ม.3 203,815.00203,815.00203,815.000.00100.00
13027จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (o-net) ป.6 และ ม.3 งวดที่ 1 ปีการศึกษา 2562112,045.00112,045.00112,045.000.00100.00
027001 ค่าใช้จ่ายในการสอบ o-net ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 30 มค.- 4 ก.พ. 2563)112,045.00112,045.00112,045.000.00100.00
14029จัดสรรเงินประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นป.173,450.0020,160.0020,160.0053,290.0027.45
029001 ค่าใช้จ่ายในการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียน ป.1 (RT)20,160.0020,160.0020,160.000.00100.00
029002 ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นป.1/2562 (วันที่ 18 กพ. 63)2,800.000.000.002,800.000.00
15037ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 3 /256281,990.000.000.0081,990.000.00
037001 การประชุมจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 และประเมินด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562 (อยู่ระหว่างรองบประมาณจาก สพฐ.)4,880.000.000.004,880.000.00
037002 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นปีที่ 3/256275,108.000.000.0075,108.000.00
16039จัดสรรค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563109,000.000.000.00109,000.000.00
039001 ค่าใช้จ่ายในการประชุม DLTV11,900.000.000.0011,900.000.00
17044โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทัั้งระบบสุ่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี่ยนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 2113,000.000.000.0013,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา1,907,500.007,404.007,404.001,900,096.000.39
18009จัดสรรปี 2563 จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 ราย ระยะเวลา 4 เดือน รวมเงินประกันสังคม1,431,000.000.000.001,431,000.000.00
19014จัดสรรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2563 (ค่าใช้จ่ายในการอบรมทดแทนโรงเรียน 12,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการประเมินฯ 5,000 บาท)17,000.000.000.0017,000.000.00
014001 คชจ.ในการประชุมนักวิทยาศาสตร์น้อยครูปฐมวัย9,400.000.000.009,400.000.00
20017การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม เพื่อรับรางวัล IQA AWARD5,000.003,720.003,720.001,280.0074.40
017001 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาฯ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 9 คน ๆละ 400 บาท 1 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 120 บาท) ค่าวัสดุ 880 บาท คงเหลือ 400 บาท3,720.003,720.003,720.000.00100.00
21018ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (ค่านิเทศ กำกับติดตามและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)5,000.000.000.005,000.000.00
22019ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563 2,100.002,100.002,100.000.00100.00
019001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน 2,100.002,100.002,100.000.00100.00
23022จัดสรรค่าเดินทางไปอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ cm 4,800.001,584.001,584.003,216.0033.00
022001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรบหลักสูตรให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฯ1,584.001,584.001,584.000.00100.00
24035ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2563227,300.000.000.00227,300.000.00
035001 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (ด้าน3) กรณีปรับปรุงครั้งที่ 1 (วันที่ 27 กพ. 63) 5,589.000.000.005,589.000.00
035002 ค่าใช้จจ่ายในการประชุมประเมินผลงานทางวิชาการของครูเพื่อให้มีวิททยะฐานะชำนาญการพิเศษ32,838.000.000.0032,838.000.00
035003 คชจ.ในการประเมินข้าราชการจำนวน 2 ราย ในวันท่ี 21กค.2563 (เขาจักจั่น/เขาแม่กะทู้)2,612.000.000.002,612.000.00
25040ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2563 ครั้งที่ 216,300.000.000.0016,300.000.00
26045โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563199,000.000.000.00199,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ80,000.0065,370.000.0080,000.000.00
27023ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน70,000.0055,370.000.0070,000.000.00
023001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (วันที่ 15-17 มีนาคม 2563 จ.น่าน)13,370.0013,370.000.0013,370.000.00
023002 จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดค่ายลูกเลือ 13 กลุ่ม42,000.0042,000.000.0042,000.000.00
28024การรับนักเรียน ปี 256310,000.0010,000.000.0010,000.000.00
024001 ดำเนินการรับนักเรียนตามนโยบาย ปีการศึกษา 2563(ค่ากระดาษ จัดทำป้าย ค่าวัสดุ)10,000.0010,000.000.0010,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา24,140,690.000.000.0024,140,690.000.00
29001ค่าเช่าบ้าน (ครั้งที่ 1) 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2562) จำนวน 836,000 บาท จัดสรรครั้งที่ 2 (มค.-กพ. 63) 541,000 บาท1,377,000.000.000.001,377,000.000.00
30004จัดสรรปี 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 (ระยะ 4 เดือน ตค.62-มค.53) จำนวน 22อัตรา1,386,000.000.000.001,386,000.000.00
31006จัดสรรปี 2563 สำหรับจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน (9,000 บาท) 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2562) 91 อัตรา2,457,000.000.000.002,457,000.000.00
32007จัดสรรปี 2563 เงินค่าตอบแทนพนักงานราาชการ 4,628,900 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 186,700 บาท ครั้งที่ 1 จำนวน 53 อัตรา4,815,600.000.000.004,815,600.000.00
33008จัดสรรปี 2563 จ้างธุรการ จำนวน 55 อัตรา 15,000 ประกัน 750 ระยะ 4 เดือน ครั้งที่ 13,465,000.000.000.003,465,000.000.00
34010จัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ค่าจ้างนักการภารโรงและเงินประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 26 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท737,100.000.000.00737,100.000.00
35011จัดสรรค่าจ้างนักการภารโรง และเงินประกันสังคม 9,000 บาท จำนวน 34 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน963,900.000.000.00963,900.000.00
36012จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4 เดือน) จำนวน 145 รร. เดือนละ 278,500 /1,114,000 บาท สพป. เดือนละ 7,500 บาท/30,000 บาท1,144,000.000.000.001,144,000.000.00
37013จัดสรรจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2563 ครั้งที่ 1 (6เดือน ต.ค.62-มี.ค.63)พร้อมเงินประกัน 1,230,840.000.000.001,230,840.000.00
38015ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 1)1,500,000.000.000.001,500,000.000.00
39016ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 จำนวน 4 อัตรา จัดสรรให้ 4 เดือน (ต.ค.62-มค.63)151,200.000.000.00151,200.000.00
40030จัดสรรงบบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ ครั้งที่ 2 2,000,000.000.000.002,000,000.000.00
41031จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนครั้งที่ 2 อัตรา 15,000 บาท รวมประกันสังคม 750 บาท สำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563834,750.000.000.00834,750.000.00
42032จัดสรรค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 4 อัตรา สำหรับเดือน กพ. 6337,800.000.000.0037,800.000.00
43033จัดสรรค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 346,500.000.000.00346,500.000.00
44034จัดสรรจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท(เดือน มค.-กพ. 2563)1,674,000.000.000.001,674,000.000.00
45043ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดดามประเมินผลของ ศน.20,000.000.000.0020,000.000.00
043001 คชจ.ในการประชุมวันท่ี 20-21 มิย.25633,360.000.000.003,360.000.00
รวม28,064,234.00436,404.00436,404.0027,627,830.001.56