รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีงบประมาณ 2563
  
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง38,250.000.000.0038,250.000.00
1001น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ38,250.000.000.0038,250.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน558,000.00300,000.00300,000.00258,000.0053.76
2002ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69520,000.00300,000.00300,000.00220,000.0057.69
002001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติครั้งที่ 69 วันที่ 21-23 ธันวาคม จ.สุโขทัย 300,000.00300,000.00300,000.000.00100.00
3003พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและใช้ภาษาไทยได้20,000.000.000.0020,000.000.00
4004พัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ ผู้เรียน “คิดเลขเป็น”18,000.000.000.0018,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา430,750.00105,045.00105,045.00325,705.0024.39
5005พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐ25,000.000.000.0025,000.000.00
6006การจัดงานวันครูประจำปี 256350,000.0050,000.0050,000.000.00100.00
006001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครู ปี 2563 50,000.0050,000.0050,000.000.00100.00
7007ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า84,500.000.000.0084,500.000.00
8008พัฒนาครูภาษาอังกฤษและการนิเทศ ติดตามเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ11,000.000.000.0011,000.000.00
9009พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา102,200.000.000.00102,200.000.00
10010พัฒนาการใช้โปรแกรมในการขอจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 256430,900.0030,900.0030,900.000.00100.00
010001 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร/ครูและบุคลากร เรื่องการการบริหารงบประมาณและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโดยใช้โปรแกรม EBBM 30,900.0030,900.0030,900.000.00100.00
11011การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา35,000.000.000.0035,000.000.00
12012พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย35,750.003,145.003,145.0032,605.008.80
012001 คชจ.ในการประชุมตามโครงการฯ3,145.003,145.003,145.000.00100.00
13013พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการ ประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 34,700.0021,000.0021,000.0013,700.0060.52
013001 ค่าใช้จ่ายในการอบรมครู จำนวน 193 คน ณ รร.วัดมงคลสถิคย์ อนุบาลบรรพติสัย สพป.นว.2 บ้านวังชุมพร (เดิม 27020.- ส่งคืนเงิน 6,020 บาท) 21,000.0021,000.0021,000.000.00100.00
14014พัฒนาการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch21,700.000.000.0021,700.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ40,000.000.000.0040,000.000.00
15015ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ (New DLTV)30,000.000.000.0030,000.000.00
16016พัฒนาคุณภาพอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง10,000.000.000.0010,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม16,450.000.000.0016,450.000.00
17017อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 16,450.000.000.0016,450.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา9,211,380.001,914,133.881,865,958.887,345,421.1220.26
18018พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม590,000.00107,780.00107,780.00482,220.0018.27
018001 จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 จำนวน 107,870.- (จากงบประมาณตามโครงการ 590,000)107,780.00107,780.00107,780.000.00100.00
19019พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)24,250.000.000.0024,250.000.00
20020นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 79,250.0027,780.0025,960.0053,290.0032.76
020002 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามฯ (ภาคเรียนที่ 2/2562) ครั้งที่ 25,520.005,520.005,520.000.00100.00
020001 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามฯ (ภาคเรียนที่ 2/2562) ครั้งที่ 120,440.0020,440.0020,440.000.00100.00
020003 คชจ.ในการประชุมคระกรรมการสรุปผลการนิเทศ1,820.001,820.000.001,820.000.00
21021สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น42,850.000.000.0042,850.000.00
22022พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา97,440.0035,358.0035,358.0062,082.0036.29
022001 ค่าใช้จ่ายประชุมบุคลากร สพป.นว.เขต2 (วันที่ 7 ต.ค. 62)6,710.006,710.006,710.000.00100.00
022002 ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม (วันที่ 2 ธ.ค. 62)4,800.004,800.004,800.000.00100.00
022003 ค่าใช้จ่ายในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 3 ม.ค. 62)8,960.008,960.008,960.000.00100.00
022004 ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 7 ก.พ. 63) 4,800.004,800.004,800.000.00100.00
022005 คชจ.ในการประชุม10,088.0010,088.0010,088.000.00100.00
23023พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)106,000.0015,824.009,800.0096,200.009.25
023001 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563 9,800.0010,800.009,800.000.00100.00
023002 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ รร.คุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันท่ี 13-21 กพ. 63 และประชุมคณะกรรมการในวันที่ 13 กพ. 63 และวันที่ 3 มีค. 637,072.005,024.000.007,072.000.00
24024จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 158,450.000.000.00158,450.000.00
25025พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน(งบประจำ)4,285,080.001,485,275.301,477,535.302,807,544.7034.48
025001 ค่าสาธารณูปโภค (ครั้งที่ 1+ ครั้งที่2+ครั้งท่ี 3) (225,000+500,000+100,000 =825,000)825,000.00458,632.50458,632.50366,367.5055.59
025002 ค่าใช้สอยและวัสดุ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2+ครั้งท่ี 3)(100,000+250,000+400,000 =750,000)750,000.00377,608.80369,868.80380,131.2049.32
025003 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 1+ครั้งที่2+ ครั้งท่ี 3)(321,270+290,670+424,940=1,036,634)1,036,634.00649,034.00649,034.00387,600.0062.61
26026พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 (ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน)3,828,060.00242,116.58209,525.583,618,534.425.47
026001 งบบริหารจัดการเร่งด่วน (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2)(328,730+459,330=788,060)788,060.00242,116.58209,525.58578,534.4226.59
รวม10,294,830.002,271,003.882,271,003.888,023,826.1222.06


โครงการ นอกแผนปฏิบัติการ/งบแลกเป้า
ที่รหัสโครงการกิจกรรมงบประมาณอนุมัติใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1040ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2563 ครั้งที่ 216,300.000.000.0016,300.000.00
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง609,500.00237,440.0027,440.00582,060.004.50
2002คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 256232,500.0017,440.0017,440.0015,060.0053.66
002001 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ค่าเบี้ยเลี้ยง 840.- ค่านำมัน 5,000.- ค่าตอบแทน 11,600.-)17,440.0017,440.0017,440.000.00100.00
3020จัดสรรงบประมาณโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
020001 จัดสรรให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองตางู และโรงเรียนบ้านวังชุมพร โรงเรียนๆละ 5,000 บาท10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00
4036ดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สพฐ. (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 245,000.00210,000.000.00245,000.000.00
036001 จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนเพื่อดำเนินการกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต 13 กลุ่ม (ร่วมกับงบประมาณระบบดูแลฃ่วยเหลือนักเรียน70,000 บาท)210,000.00210,000.000.00210,000.000.00
5038โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา50,000.000.000.0050,000.000.00
6041ส่งเสริมคุณธูรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) (สร้างคนดี 10,000 บาท/ โรงเรียนคุณธรรม 4,000 บาทและ 225,000 บาท/สร้างความเข็มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม 33,000 บาท272,000.000.000.00272,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน836,544.00476,668.00476,668.00359,876.0056.98
7005ค่าใช้จ่ายจัดการทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 17,900.0017,900.0017,900.000.00100.00
005001 การทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 8-10 พ.ย. 2562 ณ รร.อนุบาลลาดยาว (ค่าตอบแทนกรรมการ 14,900.-/ค่าสนามสอบ 3,000.-) 17,900.0017,900.0017,900.000.00100.00
8021การดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)35,400.0035,400.0035,400.000.00100.00
021001 ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก) รร.อนุบาลลาดยาว รร.บ้ารศาลเจ้าไก่ต่อ รร.อนุบาลชุมตาบง และรร.อนุบาลบรรพตพิสัย (ค่าสถานที่ 4500 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ และจัดชุดข้อสอบ 30,220 บาท ค่าพาหนะ 680 บาท) 35,400.0035,400.0035,400.000.00100.00
9025ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดารจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายภาค145,320.0012,240.0012,240.00133,080.008.42
025001 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบปลายปีการศึกษา12,240.0012,240.0012,240.000.00100.00
10026ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดัชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ป.6 และ ม.3 งวดที่ 2 ปีการศึกษา 2562261,439.00203,815.00203,815.0057,624.0077.96
026001 คชจ.ในการจัดสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ม.3 203,815.00203,815.00203,815.000.00100.00
11027จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (o-net) ป.6 และ ม.3 งวดที่ 1 ปีการศึกษา 2562112,045.00112,045.00112,045.000.00100.00
027001 ค่าใช้จ่ายในการสอบ o-net ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 30 มค.- 4 ก.พ. 2563)112,045.00112,045.00112,045.000.00100.00
12029จัดสรรเงินประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นป.173,450.0020,160.0020,160.0053,290.0027.45
029001 ค่าใช้จ่ายในการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียน ป.1 (RT)20,160.0020,160.0020,160.000.00100.00
029002 ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นป.1/2562 (วันที่ 18 กพ. 63)2,800.000.000.002,800.000.00
13037ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 3 /256281,990.0075,108.0075,108.006,882.0091.61
037001 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นปีที่ 3/256275,108.0075,108.0075,108.000.00100.00
14039จัดสรรค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563109,000.000.000.00109,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา1,697,080.007,404.007,404.001,689,676.000.44
15003การประชุมจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 และประเมินด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562 (อยู่ระหว่างรองบประมาณจาก สพฐ.)4,880.000.000.004,880.000.00
16009จัดสรรปี 2563 จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 ราย ระยะเวลา 4 เดือน รวมเงินประกันสังคม1,431,000.000.000.001,431,000.000.00
17014จัดสรรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2563 (ค่าใช้จ่ายในการอบรมทดแทนโรงเรียน 12,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการประเมินฯ 5,000 บาท)17,000.000.000.0017,000.000.00
18017การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม เพื่อรับรางวัล IQA AWARD5,000.003,720.003,720.001,280.0074.40
017001 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาฯ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 9 คน ๆละ 400 บาท 1 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 120 บาท) ค่าวัสดุ 880 บาท คงเหลือ 400 บาท3,720.003,720.003,720.000.00100.00
19018ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (ค่านิเทศ กำกับติดตามและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)5,000.000.000.005,000.000.00
20019ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563 2,100.002,100.002,100.000.00100.00
019001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน 2,100.002,100.002,100.000.00100.00
21022จัดสรรค่าเดินทางไปอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ cm 4,800.001,584.001,584.003,216.0033.00
022001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรบหลักสูตรให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฯ1,584.001,584.001,584.000.00100.00
22035ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2563227,300.000.000.00227,300.000.00
035001 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (ด้าน3) กรณีปรับปรุงครั้งที่ 1 (วันที่ 27 กพ. 63) 5,589.000.000.005,589.000.00
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ80,000.0065,370.000.0080,000.000.00
23023ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน70,000.0055,370.000.0070,000.000.00
023001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (วันที่ 15-17 มีนาคม 2563 จ.น่าน)13,370.0013,370.000.0013,370.000.00
023002 จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดค่ายลูกเลือ 13 กลุ่ม42,000.0042,000.000.0042,000.000.00
24024การรับนักเรียน ปี 256310,000.0010,000.000.0010,000.000.00
024001 ดำเนินการรับนักเรียนตามนโยบาย ปีการศึกษา 2563(ค่ากระดาษ จัดทำป้าย ค่าวัสดุ)10,000.0010,000.000.0010,000.000.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา24,140,690.000.000.0024,140,690.000.00
25001ค่าเช่าบ้าน (ครั้งที่ 1) 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2562) จำนวน 836,000 บาท จัดสรรครั้งที่ 2 (มค.-กพ. 63) 541,000 บาท1,377,000.000.000.001,377,000.000.00
26004จัดสรรปี 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 (ระยะ 4 เดือน ตค.62-มค.53) จำนวน 22อัตรา1,386,000.000.000.001,386,000.000.00
27006จัดสรรปี 2563 สำหรับจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน (9,000 บาท) 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2562) 91 อัตรา2,457,000.000.000.002,457,000.000.00
28007จัดสรรปี 2563 เงินค่าตอบแทนพนักงานราาชการ 4,628,900 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 186,700 บาท ครั้งที่ 1 จำนวน 53 อัตรา4,815,600.000.000.004,815,600.000.00
29008จัดสรรปี 2563 จ้างธุรการ จำนวน 55 อัตรา 15,000 ประกัน 750 ระยะ 4 เดือน ครั้งที่ 13,465,000.000.000.003,465,000.000.00
30010จัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ค่าจ้างนักการภารโรงและเงินประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 26 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท737,100.000.000.00737,100.000.00
31011จัดสรรค่าจ้างนักการภารโรง และเงินประกันสังคม 9,000 บาท จำนวน 34 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน963,900.000.000.00963,900.000.00
32012จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4 เดือน) จำนวน 145 รร. เดือนละ 278,500 /1,114,000 บาท สพป. เดือนละ 7,500 บาท/30,000 บาท1,144,000.000.000.001,144,000.000.00
33013จัดสรรจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2563 ครั้งที่ 1 (6เดือน ต.ค.62-มี.ค.63)พร้อมเงินประกัน 1,230,840.000.000.001,230,840.000.00
34015ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 1)1,500,000.000.000.001,500,000.000.00
35016ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 จำนวน 4 อัตรา จัดสรรให้ 4 เดือน (ต.ค.62-มค.63)151,200.000.000.00151,200.000.00
36028สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติตตามประเมินผลของศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปีงบประมาณ 256320,000.000.000.0020,000.000.00
37030จัดสรรงบบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ ครั้งที่ 2 2,000,000.000.000.002,000,000.000.00
38031จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนครั้งที่ 2 อัตรา 15,000 บาท รวมประกันสังคม 750 บาท สำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563834,750.000.000.00834,750.000.00
39032จัดสรรค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 4 อัตรา สำหรับเดือน กพ. 6337,800.000.000.0037,800.000.00
40033จัดสรรค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 346,500.000.000.00346,500.000.00
41034จัดสรรจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท(เดือน มค.-กพ. 2563)1,674,000.000.000.001,674,000.000.00
รวม27,380,114.00511,512.00511,512.0026,868,602.001.87